Thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:05 | 14/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:05 | 14/10/2020)

Dự thảo Quyết định về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:27 | 10/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:27 | 12/10/2020)

Dự thảo Quyết định quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:05 | 03/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:05 | 05/10/2020)

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 01/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 01/10/2020)

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:28 | 24/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:29 | 24/09/2020)

Dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 (lần 4).

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:53 | 20/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:53 | 20/09/2020)

Góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:58 | 13/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:58 | 13/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định qua3nl ý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:07 | 07/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:07 | 07/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 7 cá nhân

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:20 | 19/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:20 | 03/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:19 | 30/07/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:19 | 30/08/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:14 | 24/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:14 | 24/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:38 | 09/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:38 | 09/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:53 | 07/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:53 | 07/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quy định thu học phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 26/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 26/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bà tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 26/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 26/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:20 | 25/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:20 | 25/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:19 | 20/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 20/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang lên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:35 | 19/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 19/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:43 | 21/04/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:43 | 21/05/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:39 | 20/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:39 | 20/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:33 | 17/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:33 | 17/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:42 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:41 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo văn bản quy định về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:28 | 31/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:29 | 29/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:48 | 20/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 20/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:07 | 03/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:08 | 03/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:07 | 02/12/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:57 | 02/01/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:02 | 25/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:03 | 25/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:19 | 25/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 25/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Quyết định phân công, phân cấp quản lý đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:18 | 18/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:18 | 19/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến cử tri đối với Đề án nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:32 | 18/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:32 | 18/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:08 | 18/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:08 | 18/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:02 | 08/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:02 | 09/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:01 | 08/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:01 | 09/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:55 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:55 | 02/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:52 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:52 | 02/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:49 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:49 | 02/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá dịch vụ khám bệnh...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:07 | 31/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:07 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:57 | 29/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:57 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019 - 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:00 | 29/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:00 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 29/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:17 | 28/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:17 | 28/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 23/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 25/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quy chế quản lý và phân vùng khu Bảo tồn biển Phú Quốc trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:29 | 17/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:29 | 18/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ Côn an xã bán chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:02 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:02 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:46 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:46 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triễn thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Tờ trình & Nghị Quyết để xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh hỗ trợ khi phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV và hỗ trợ kinh phí cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:26 | 14/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:26 | 14/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:08 | 01/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:08 | 01/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành chi tiêu đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:15 | 30/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:15 | 30/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:03 | 29/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:03 | 29/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Tờ trình về việc công bố, công khai thông tin về nội dung của Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:56 | 27/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 28/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:47 | 26/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:47 | 28/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QĐ điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 QĐ số 31/201/7/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh đối với khu vực TP.Rạch Giá.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:08 | 24/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:08 | 24/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo phân cấp quản lý và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 20/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:28 | 21/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:07 | 18/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:07 | 18/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triễn đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:39 | 17/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:39 | 17/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-20120 trên địa bản tỉnh KG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:31 | 17/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:31 | 17/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:10 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:10 | 15/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:31 | 06/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:31 | 07/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quyết định Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:52 | 04/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:52 | 04/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh ban hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:43 | 03/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:43 | 03/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:18 | 03/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:18 | 03/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:14 | 03/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:14 | 03/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Công bố công khai thông tin về nội dung của điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:08 | 29/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:08 | 30/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú lần thứ 13

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:04 | 30/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:05 | 30/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số Chính sách hỗ trợ phát triễn hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020 - 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:19 | 26/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:20 | 26/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ich đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:44 | 23/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:45 | 23/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo về việc quy định giá cung cấp nước sinh hoạt và công nghiệp từ hồ nước Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:53 | 23/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:53 | 23/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:26 | 07/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:26 | 09/09/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 - 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:59 | 31/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:59 | 30/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 Thành phố Hà Tiên

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:55 | 29/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:55 | 29/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo về việc ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:58 | 29/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:58 | 29/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:40 | 26/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:40 | 27/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy định mô hình quản lý Khu du lịch cấp tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:56 | 26/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:56 | 26/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chí ưu tiên, cách thức xét duyệt mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (06:21 | 02/08/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (06:22 | 05/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định "Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:52 | 02/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:52 | 02/08/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về "Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang" trên cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:15 | 30/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:15 | 31/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình xây dựng Nghị quyết HĐND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng; cai nghiên ma túy tự nguyên tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:19 | 21/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:19 | 22/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới đất liền tỉnh KG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 21/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:18 | 22/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:16 | 21/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:16 | 22/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:32 | 18/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:32 | 18/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo ban hành quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:35 | 13/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:35 | 15/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ cức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 10/06/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 10/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết Bãi bỏ các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:14 | 31/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:14 | 30/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành " Chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 29/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 29/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 28/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 28/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:41 | 22/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:41 | 24/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định định mức thu học phí năm 2019-2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:05 | 21/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:05 | 21/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND về Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lứa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:05 | 20/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:06 | 20/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:38 | 16/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:38 | 17/06/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết ban hành đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:01 | 19/04/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:01 | 20/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND ban hành Quy định chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng; cai nghiên ma túy tự nguyên tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:53 | 19/04/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:54 | 20/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh đối với người thuộc hộ nghèo không thiếu hụt BHYT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:53 | 15/05/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:53 | 15/05/2019)

Hết hạn lấy ý kiến