Thứ tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021    
TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:12 | 20/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:12 | 21/05/2021)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:37 | 14/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:37 | 14/05/2021)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:34 | 14/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:34 | 14/05/2021)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng cả cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:15 | 01/04/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:15 | 01/05/2021)

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:52 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:52 | 30/04/2021)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định quản lý hoạt động xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:50 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:50 | 30/04/2021)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe bốn bánh gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện hoặc xăng sinh học trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:47 | 30/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:48 | 30/04/2021)

Dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, bố trí, số lượng, mức phụ cấp công an xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:01 | 01/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:01 | 01/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố dôi dư do sắp xếp tinh giản tổ chức, bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (18:56 | 01/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (18:56 | 01/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ bộ ấp (khu) đội và chế độ trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:00 | 01/03/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:00 | 01/04/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo các Quyết định ban hành Quy định về việc phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 26/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 26/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:26 | 26/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:26 | 26/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình đường thủy nội địa trong phạm vi tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:07 | 09/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:07 | 09/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp HĐND tỉnh của Sở Tài chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 08/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:28 | 08/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo "Quyết định về việc quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa và phạm vi hành lang bảo vệ luồng trên sông, kênh thuộc tỉnh KG" và "Quyết định về việc công bố tuyến đường thủy nội địa trên sông, kênh thuộc tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh"

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:07 | 05/02/2021)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:07 | 05/03/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 23/12/2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 23/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 25/01/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 15/12/2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:30 | 16/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:30 | 18/01/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết danh mục dự án công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh KG để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:38 | 02/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:38 | 04/01/2021)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:16 | 30/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:16 | 30/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:16 | 08/12/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:16 | 25/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:41 | 11/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:41 | 11/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:32 | 02/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:32 | 02/12/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:38 | 24/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:39 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:03 | 04/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:03 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:10 | 26/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:10 | 26/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Ý kiến góp ý về dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:27 | 11/11/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:27 | 25/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:55 | 19/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:55 | 20/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:11 | 20/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:11 | 20/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với các chức danh kiêm nhiệm tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:59 | 19/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:59 | 19/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định kèm theo Quy chế thu nhập, quản lý khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:28 | 09/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:29 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định, dự thảo Quy chế về quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:50 | 07/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:50 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo ban hành Quy chế thu thập quản lý khai thác chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:23 | 09/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:24 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:10 | 07/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:10 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công Nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:53 | 08/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:53 | 09/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Thông báo công khai kết quả xét chọn của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:49 | 02/10/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:49 | 22/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:05 | 14/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:05 | 14/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:27 | 10/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:27 | 12/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy trình phối hợp luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:05 | 03/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:05 | 05/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:45 | 01/09/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:45 | 01/10/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:28 | 24/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:29 | 24/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 (lần 4).

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:53 | 20/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:53 | 20/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:58 | 13/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:58 | 13/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Tờ trình bãi bỏ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định qua3nl ý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:07 | 07/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:07 | 07/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho 7 cá nhân

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:20 | 19/08/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:20 | 03/09/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:19 | 30/07/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:19 | 30/08/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:14 | 24/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:14 | 24/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:38 | 09/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:38 | 09/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Đề án thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:53 | 07/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:53 | 07/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quy định thu học phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2020-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 26/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 26/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về ban hành chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025 trên địa bà tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 26/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 26/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:20 | 25/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:20 | 25/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:19 | 20/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 20/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang lên Cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:35 | 19/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 19/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Luật Phòng, chống mua bán người, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:57 | 13/05/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:57 | 13/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:43 | 21/04/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:43 | 21/05/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:39 | 20/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:39 | 20/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:33 | 17/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:33 | 17/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:42 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:41 | 16/03/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:41 | 16/04/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo văn bản quy định về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:28 | 31/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:29 | 29/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo quyết định Quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:48 | 20/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 20/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:07 | 03/01/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:08 | 03/02/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:07 | 02/12/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:57 | 02/01/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:02 | 25/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:03 | 25/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sáp nhập, chia tách, thành lập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:19 | 25/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:19 | 25/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Quyết định phân công, phân cấp quản lý đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:18 | 18/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:18 | 19/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến cử tri đối với Đề án nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:32 | 18/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:32 | 18/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:08 | 18/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:08 | 18/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:02 | 08/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:02 | 09/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:01 | 08/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:01 | 09/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:55 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:55 | 02/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi nội dung chi và bổ sung mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:52 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:52 | 02/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:49 | 01/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:49 | 02/12/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và giá dịch vụ khám bệnh...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:07 | 31/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:07 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng và diện tích công trình sự nghiệp khác

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:57 | 29/11/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:57 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019 - 2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:00 | 29/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:00 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2030

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 29/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 29/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Nghị quyết quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:17 | 28/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:17 | 28/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 23/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 25/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo quy chế quản lý và phân vùng khu Bảo tồn biển Phú Quốc trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:29 | 17/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:29 | 18/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ Côn an xã bán chuyên trách làm nhiệm vụ thường trực tại xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:02 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:02 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:46 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:46 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ phát triễn thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 15/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Tờ trình & Nghị Quyết để xây dựng Nghị Quyết HĐND tỉnh hỗ trợ khi phí mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV và hỗ trợ kinh phí cùng chi trả thuốc kháng HIV (ARV) cho người nhiễm HIV có thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:26 | 14/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:26 | 14/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:08 | 01/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:08 | 01/11/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành chi tiêu đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:15 | 30/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:15 | 30/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:03 | 29/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:03 | 29/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Tờ trình về việc công bố, công khai thông tin về nội dung của Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:56 | 27/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 28/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:47 | 26/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:47 | 28/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo QĐ điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 QĐ số 31/201/7/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh đối với khu vực TP.Rạch Giá.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:08 | 24/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:08 | 24/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo phân cấp quản lý và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 20/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:28 | 21/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:07 | 18/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:07 | 18/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triễn đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:39 | 17/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:39 | 17/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-20120 trên địa bản tỉnh KG

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:31 | 17/09/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:31 | 17/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:10 | 15/10/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:10 | 15/10/2019)

Hết hạn lấy ý kiến