Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Góp ý Dự thảo quyết định ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 21/08/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 21/09/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:07 | 12/09/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:07 | 12/09/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý kiến về nội dung các văn bản đề nghị xây dựng Nghị quyết thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển viễn thông tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:53 | 03/08/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:53 | 03/09/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định đặt tên, số hiệu Đường tỉnh và đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:22 | 02/08/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:22 | 02/09/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Nghị quyết Sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:36 | 28/07/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:36 | 27/08/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:07 | 18/07/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:07 | 18/08/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:21 | 06/07/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:21 | 06/08/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo nghị quyết về Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:23 | 05/06/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:23 | 05/07/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Nghị quyết kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố giai đoạn 2017-2021

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:07 | 24/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:07 | 24/06/2017)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bảng thang điểm xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:04 | 10/05/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:04 | 10/06/2017)

Hết hạn lấy ý kiến