Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 08/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:17 | 08/03/2018)

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Kiên Giang ban hành về quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:04 | 06/02/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:05 | 06/03/2018)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định tiêu chí, cách thức thẩm định và xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:48 | 25/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:48 | 25/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:30 | 22/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:30 | 22/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý về Kết quả xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" " Nghệ sĩ ưu tú" tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:28 | 05/01/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:29 | 20/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Dự thảo Quyết định ban hành quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:01 | 19/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:01 | 19/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải dự thảo Quy định xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:33 | 06/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:34 | 06/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:58 | 05/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:58 | 05/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị quyết về Danh mục công trình năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. (Sở TNMT gửi lại văn bản do điều chỉnh phụ lục)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:55 | 05/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:55 | 05/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

V/v đăng tải nội dung dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:53 | 05/12/2017)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:53 | 05/01/2018)

Hết hạn lấy ý kiến