Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo quyết định bãi bỏ Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:15 | 25/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (12:15 | 25/01/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:57 | 08/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:57 | 08/01/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:58 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:58 | 30/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:54 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:54 | 30/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:50 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:50 | 30/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:14 | 22/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:14 | 22/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:42 | 21/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:42 | 21/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết danh mục công trình, dự án phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:54 | 17/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:54 | 18/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:59 | 14/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:59 | 14/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:10 | 13/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:10 | 13/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý cho Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:01 | 10/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:01 | 11/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ tiền thưởng cho gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:31 | 10/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:32 | 08/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi đối với ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:17 | 07/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:17 | 07/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2024

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:05 | 03/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:05 | 04/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:31 | 24/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:35 | 24/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:18 | 24/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:18 | 24/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:58 | 20/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:58 | 20/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG trên địa bàn tỉnh KG giai đoạn 2022-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:43 | 17/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:43 | 17/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh NQ Quy định định mức xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:19 | 18/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:19 | 17/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:35 | 16/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:36 | 16/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2023 - Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:37 | 05/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:38 | 06/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:34 | 06/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:34 | 06/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 03/1/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:33 | 05/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:33 | 06/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen cấp Nhà nước - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:51 | 02/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:51 | 02/11/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân quy định mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:31 | 31/10/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:31 | 31/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung kèm theo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:47 | 26/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:47 | 26/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2023-2024

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:24 | 21/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:24 | 20/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định phân cấp thẩm quyền lập, ban hành và điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc, Danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:42 | 14/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:43 | 16/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2003/QĐ-UBND ngày 23/4/2003 của UBND tỉnh và Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:56 | 06/09/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 06/10/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị Quyết ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động thể thao truyền thống và đội văn nghệ truyền thống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:20 | 30/08/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:20 | 29/09/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm học 2023-2024

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:00 | 29/08/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:00 | 29/09/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:43 | 16/08/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:43 | 18/09/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:09 | 07/08/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:09 | 07/09/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung...

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:11 | 31/07/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:11 | 31/08/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Đề cương xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người dạy chữ Khmer vào dịp hè, chữ Hoa tại các trường ngoài công lập, cơ sở tôn giáo (Chùa phật giáo Nam tông Khmer) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:18 | 23/06/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:18 | 24/07/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:59 | 16/06/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:59 | 17/07/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:35 | 24/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 26/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:49 | 23/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:49 | 23/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:57 | 22/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:57 | 22/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2023-2024

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:55 | 22/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:55 | 22/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:00 | 19/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:00 | 19/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về đề nghị xét, công nhận huyện Kiên Lương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:14 | 17/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:14 | 19/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến về đề nghị xét, công nhận huyện An Biên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:13 | 17/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:13 | 19/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:25 | 10/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:25 | 12/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:28 | 11/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:28 | 12/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định về thể loại, cơ cấu, mức thưởng và thời gian tổ chức Giải thưởng văn học, nghệ thuật Chiêu Anh Các tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:24 | 11/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:24 | 12/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:25 | 04/05/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:25 | 05/06/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định quản lý công chức cấp xã - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:13 | 27/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:13 | 29/05/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về việc hỗ trợ tiền thưởng, tiền công bồi dưỡng cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:06 | 26/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:06 | 26/05/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về việc xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:25 | 25/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:25 | 25/05/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết ban hành một số chỉ tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:38 | 20/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:38 | 22/05/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng đã được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:39 | 17/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:39 | 17/05/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 21/03/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:55 | 21/04/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2022

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:25 | 01/04/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:25 | 05/04/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:26 | 01/03/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:26 | 01/04/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến rộng rãi Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với nước mắm Phú Quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:27 | 01/01/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:27 | 02/03/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:47 | 29/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:47 | 30/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:44 | 03/01/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:44 | 16/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:26 | 16/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:26 | 16/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ từ NSNN một số nội dung giảm nghèo về thông tin thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:52 | 05/12/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:52 | 05/01/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 23/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:20 | 23/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Sở Nội vụ)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (02:28 | 18/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (02:28 | 19/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về Danh mục dự án, công trình phải điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:23 | 14/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:23 | 14/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách đặc thù nâng cao chất lượng dạy và học của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt và các trường phổ thông đến năm học 2025-2026

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:09 | 04/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:09 | 04/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chế độ, định mức cho hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:09 | 04/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:10 | 04/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển GDMN, chính sách đối với TEMN, GVMN thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến KCN trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (17:02 | 01/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (17:02 | 01/12/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Trưng cầu ý kiến Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) Du lịch Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (02:19 | 22/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (02:19 | 30/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:20 | 28/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:20 | 28/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi thuộc kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (22:17 | 28/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (22:17 | 28/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh - Ban Dân tộc

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:32 | 27/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:32 | 28/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - Sở Tài chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (21:12 | 26/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (21:12 | 26/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:56 | 25/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:56 | 25/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo các nội dung tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - Sở Tài chính

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:45 | 24/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:46 | 24/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho hoạt động quản lý, xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:32 | 22/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:32 | 22/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:42 | 19/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:42 | 21/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi thực hiện Chương trình Năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:57 | 19/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:57 | 21/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:17 | 11/11/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:17 | 20/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:57 | 18/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:58 | 18/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo tờ trình thẩm định, dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:10 | 14/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:11 | 14/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:52 | 04/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:52 | 04/11/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (11:00 | 29/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (11:00 | 31/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (19:43 | 20/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (19:43 | 20/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:49 | 14/10/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:49 | 19/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý đối với Đề án thành lập thị trấn Tân Khánh Hòa thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:30 | 14/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:30 | 14/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:02 | 09/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:02 | 10/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:14 | 06/09/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:14 | 06/10/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:14 | 30/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:14 | 30/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 9 huyện, thành phố

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:43 | 19/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:43 | 19/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập VPCC, thay đổi địa điểm trụ sở làm việc của VPCC

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:54 | 03/08/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:54 | 05/09/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc quy định tiêu chuẩn, đối tượng được an táng tại khu từ trần các nghĩa trang Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:06 | 27/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:06 | 29/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:34 | 28/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:34 | 29/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Minh và huyện Gò Quao

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:36 | 26/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:36 | 26/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc đặt số hiệu đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 21/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:52 | 21/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định về việc đặt số hiệu đường huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:48 | 21/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:48 | 21/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:42 | 19/07/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:42 | 15/08/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định khung giá dịch vụ cho thuê hạ tầng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:21 | 24/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:21 | 25/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến hết năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 các huyện: Vĩnh Thuận, Giang Thành, Giồng Riềng, An Biên

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:34 | 22/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:35 | 22/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2022 trên địa bản tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:40 | 20/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:40 | 20/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách của địa phương

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:10 | 20/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:10 | 20/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:27 | 15/06/2022)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:27 | 15/07/2022)

Hết hạn lấy ý kiến