Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh ban hành

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:04 | 29/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:04 | 29/01/2019)

Dự thảo báo cáo dự toán ngân sách địa phương năm 2019 trình HĐND tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:03 | 04/12/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:03 | 07/01/2019)

Dự thảo Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành quy định giá bồi thường về cây trồng, hoa màu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:51 | 29/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:51 | 28/12/2018)

Dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết Ban hành chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 27/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:55 | 27/12/2018)

Dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung nội dung của phần Ghi chú tại Bảng quy định tỷ lệ phần trăm các khoản thu phân chia giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã giai đoạn 2017-2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:10 | 27/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:10 | 27/12/2018)

Dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (07:56 | 26/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (07:56 | 26/12/2018)

Về việc đăng tải nội dung dự thảo Nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khai thác, phát triển tiềm năng du lịch đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:21 | 23/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:22 | 23/12/2018)

Dự thảo quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:30 | 19/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:30 | 19/12/2018)

Dự thảo quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:28 | 19/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:28 | 19/12/2018)

Toàn văn hồ sơ xây dựng nội dung nghị quyết về Danh mục công trình năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (20:26 | 16/11/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (20:26 | 18/12/2018)