Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

dự thảo Quy hoạch vùng nuôi chim yến và quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:54 | 04/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:54 | 04/07/2018)

Đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trình HĐND tại kỳ họp thứ 8

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:16 | 01/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:16 | 01/07/2018)

Dự thảo Quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trên cổng thông tin điện tử tỉnh

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:12 | 01/06/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:12 | 01/07/2018)

Dự thảo Quyết dịnh ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vủa của từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:59 | 28/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:59 | 28/06/2018)

Dự thảo Quyết định Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:39 | 23/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:39 | 25/06/2018)

Dự thảo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (23:36 | 23/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (23:36 | 25/06/2018)

Dự thảo NQ và Chương trình GQVL 2018-2020.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:10 | 20/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:10 | 20/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Về việc đăng công báo dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:45 | 16/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:45 | 18/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế sử dụng nguồn vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2018-2020.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:36 | 17/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:37 | 17/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến

Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:40 | 14/05/2018)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:40 | 14/06/2018)

Hết hạn lấy ý kiến