Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Tỉnh ủy và HĐND

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

(10:33 | 17/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   413-bctu_Sket_NQ33_ve_VHsigned_201906140326583810.pdf