Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Công tác dân vận chính quyền hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân

(21:02 | 11/01/2019)

Sáng qua, 10-1, Ban Dân vận Trung ương phối hợp Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc (trực tuyến) tổng kết công tác dân vận (CTDV) và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền (DVCQ)” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư BCSĐ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Điểu K'ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu trực tuyến tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Mai Anh Nhịn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh: TÂY HỒ

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2019, các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp “Năm DVCQ” 2019 giữa BCSĐ Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương; trong đó tập trung giải quyết hiệu quả mong muốn, nguyện vọng, đơn, thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người kéo dài. Tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp, của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Trung ương về nâng cao CTDV, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, CTDV chính quyền hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, vì vậy, các cấp chính quyền tập trung thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống người dân. Các cấp, các ngành tiếp tục cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn bộ máy; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm kịp thời, hiệu quả…

 

Theo Ban Dân vận Trung ương, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, CTDV đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới và lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân; hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

 

Việc triển khai và thực hiện “Năm DVCQ” 2018 được cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về CTDV; hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả CTDV chính quyền được nâng lên. Kết quả nổi bật “Năm DVCQ” 2018 góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2018, quốc phòng, an ninh được tăng cường, hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng, đời sống nhân dân nâng lên.

 

Những kết quả quan trọng của CTDV góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và tăng cường sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân.

 

Tại hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình và đồng chí Trương Thị Mai ký kết kế hoạch phối hợp giữa BCSĐ Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm DVCQ” 2019.

THU OANH