Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019

(07:57 | 09/04/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa có Công văn số 320/UBND-VHXH ngày 22/3/2019 gửi các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân các huyện, thành phố về việc tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Các hoạt động tình nguyện của đoàn viên thanh niên luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11-9-2009 của Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020), được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.


Hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên, về thu hút, đào tạo cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, cũng như triển khai việc thực hiện chính sách đối với hoạt động tình nguyện, hợp tác quốc tế của thanh niên.


Tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.  Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
 

K.V