Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã

(17:38 | 20/09/2019)

Ngày 13/9/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1198/UBND-VHXH về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ trẻ em; kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp huyện, cấp xã theo quy định; tham mưu kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh; kiện toàn thành viên Đội công tác liên ngành tỉnh.

 

Trao quà cho trẻ em nghèo học giỏi trên địa bàn xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp.

 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng đề án quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp huyện. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em cấp xã để giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm đôn đốc, phối hợp việc thực hiện quyền trẻ em; giải quyết các vấn đề về trẻ em thuộc thẩm quyền; bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em. Chỉ định nhóm Thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ, can thiệp theo quy định của Luật Trẻ em.

Tú Long