Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở

(16:20 | 20/11/2019)

Ngày 12-11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, cũng như thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-BCA của Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện triển khai thực hiện một số mặt công tác sau:


 
Hội nghị tập  huấn về công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy - tội phạm cho các cơ quan, đơn vị ở địa bàn cơ sở


Tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để góp phần phòng ngừa và kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở; phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác quản lý, giáo dục đối tượng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nâng cao trách nhiệm trong chủ đạo thực hiện, huy động các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng tham gia cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, vận động người đi cai nghiện tự nguyện ở cơ sở cai nghiện. Kết hợp công tác quản lý, giáo dục đối tượng với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người châp hành xong án phạt tù; tập trung nắm địa bàn, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở.


Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thống nhất trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, vận động người đi cai nghiện tự nguyện ở cơ sở cai nghiện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến trong công tác này; kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc. Vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác cảm hóa, giáo dục đối tượng, hướng nghiệp tạo điều kiện để các đối tượng sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, hạn chế vi phạm pháp luật.


Công an tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo công an địa phương chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, nhất là các đối tượng cơ sở nội địa của bọn phản động lưu vong, đối tượng cực đoan, chống đối, cơ hội chính trị… đồng thời chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh các biện pháp xử lý hành chính; tổ chức rà soát, phân loại đối tượng, giao cho các ngành, các cấp quản lý, giáo dục trên cơ sở giới tính, nghề nghiệp, độ tuổi… và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng công an cơ sở với chính quyền, cơ quan, tổ chức xã hội tham gia quản lý, giáo dục đối tượng. UBND các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành huyện phối hợp với các đoàn thể, lực lượng công an khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở.
 

Đan Linh