Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.

(08:27 | 17/01/2018)

Xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2017, công tác CCHC của tỉnh tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh cùng sự nỗ lực triển khai của các sở, ban, ngành, địa phương nên đã đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật trên 6 nhiệm vụ chính:

    Cải cách thể chế: Trong năm HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 51 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục VBQPPL của tỉnh hết hiệu lực; rà soát 26 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành, qua đó kiến nghị thay thế 5 nghị quyết, 10 quyết định, bãi bỏ 5 nghị quyết, 6 quyết định.

 

Ông Lê Trung Hồ, Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang tặng hoa cho
Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi Đoàn Thanh niên với công tác CCHC năm 2017

 

    Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: Thực hiện cơ chế một cửa điện tử tại 21/22 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh với số lượng TTHC đạt 88,06%; 15/15 huyện, thị xã, thành phố với số lượng TTHC, đạt 63,46%. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn; 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế duy trì thực hiện cơ chế một cửa; duy trì thực hiện cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đăng ký kinh doanh và lĩnh vực đầu tư dự án không sử dụng vốn ngân sách tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp giấy khai sinh, nhập hộ khẩu và bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 100% xã, phường, thị trấn. Triển khai nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích với số lượng 1.008 TTHC cấp tỉnh và cấp huyện. Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các cấp được nâng lên; cấp tỉnh giải quyết TTHC đúng và trước hạn đạt 99,67%, cấp huyện đạt 96,83% và cấp xã đạt 99,96%.


    Tổ chức bộ máy: Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước tỉnh đã tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ cấu các phòng chuyên môn thuộc các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối, không trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ; thực hiện tinh giản 106 trường hợp theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; hoàn chỉnh Đề án thành lập huyện Thổ Châu, Đề án thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc.


    Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức: Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức theo hướng công khai, minh bạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2017 đạt kết quả tốt, đã mở được 367 lớp đạt 111,8% kế hoạch, qua đó góp phần chuẩn hóa và nâng cao năng lực về chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh. 


    Cải cách tài chính công: Năm 2017 có 519/519 cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 875/876 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Nhiều đơn vị đã tiết kiệm được kinh phí để tăng thu nhập cho CBCCVC, người lao động.


    Về ứng dụng công nghệ thông tin: Việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai mạnh và đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Đến nay có 37/37 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cấp tỉnh và UBND cấp huyện đã được triển khai xây dựng hệ thống cổng/trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Triển khai hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang cung cấp 1.972 dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức độ 1 và 2 là 1.248 dịch vụ; mức độ 3 là 656, mức độ 4 là 68; đẩy mạnh tiến độ thực hiện xây dựng chính quyền điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang theo đề án được phê duyệt.


    Đến nay toàn tỉnh có 152 cơ quan hành chính đang áp dụng HTQCLC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (21 sở, ban, ngành tỉnh; 09 Chi cục; 15 UBND cấp huyện; 107 UBND cấp xã).

 


 
Huyện đoàn Vĩnh Thuận, đơn vị đạt Giải nhất cuộc thi Đoàn Thanh niên với công tác CCHC năm 2017

 

    Tuy nhiên, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, như: Nhận thức của một số cán bộ lãnh đạo và công chức các ngành, các cấp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác CCHC chưa đầy đủ. Tính quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của một số sở, ngành, địa phương chưa cao, việc triển khai thực hiện kế hoạch CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh có mặt chưa toàn diện, chưa cụ thể, chất lượng chưa được nâng lên. 


    Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông còn hạn chế; niêm yết công khai TTHC nhiều nơi chưa đúng quy định, có nơi chưa cập nhật kịp thời các TTHC mới ban hành. Giải quyết thủ tục còn kéo dài so với thời gian quy định, còn có trường hợp đặt thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định, một vài nơi còn có biểu hiện gây khó khăn cho tổ chức và công dân khi đến liên hệ giải quyết công việc. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã nhiều nơi chưa đạt yêu cầu về diện tích. Mức độ hài lòng của người dân về giải quyết TTHC chậm được nâng lên; chỉ số CCHC của tỉnh vẫn ở nhóm thấp so với các tỉnh thành trong cả nước. Đội ngũ làm công tác CCHC nhiều nơi năng lực tham mưu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.


    Để khắc phục những hạn chế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, tỉnh đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong năm 2018 như sau: 


    Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và các văn bản chỉ đạo liên quan công tác CCHC của Trung ương và địa phương. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 tại các sở, ban, ngành, địa phương; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện.


    Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC một cách thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các hình thức khác đạt hiệu quả. Triển khai điều tra xã hội học về sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan hành chính các cấp; đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục và y tế trên địa bàn tỉnh.


     Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa điện tử, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông.


     Ba là, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định đảm bảo tinh gọn, không chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, đơn vị. 


    Bốn là, thực hiện tốt các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ cơ sở từng bước đảm bảo đạt chuẩn về tiêu chuẩn, chức danh; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác CCHC cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC các cấp. 


    Năm là, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ CCHC và xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang theo quy định; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với một số cơ quan hành chính nhà nước; triển khai xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Kiên Giang theo đề án được phê duyệt; tiếp tục triển khai áp dụng, duy trì, cải tiến và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, chú trọng cấp xã./.
 

 

Thanh Bình