Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

(05:53 | 16/05/2018)

Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1004/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Kiên Giang

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), do ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang làm trưởng ban.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ sở đào tạo trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi; xem xét giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trước, trong và sau kỳ thi. Chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, nơi có tổ chức điểm thi thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Ban Chỉ đạo được phép trưng dụng cán bộ chuyên môn để phục vụ thi khi có yêu cầu và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

T. Long