Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá

(12:44 | 14/12/2018)

Là một trong những công việc được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đề ra trong Kế hoạch số 168/KH-UBND, ngày 22-11-2018 về triển khai, phổ biến Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 (gọi tắt Luật Thủy sản) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá. Sau khi Luật Thủy sản có hiệu lực thi hành phải triển khai lắp đặt đồng loạt thiết bị giám sát hành trình cho tất cả các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh, theo lộ trình của nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản của Chính phủ.

Tàu cá neo đậu tại khu vực biển xã Lại Sơn (Kiên Hải)


Kế hoạch trên cũng nêu rõ nhiều nội dung trong việc triển khai thi hành Luật Thủy sản, như: Tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật Thủy sản ở cấp tỉnh và huyện; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản bằng nhiều hình thức; xây dựng và ban hành mới văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Thủy sản. Việc thực hiện kế hoạch này nhằm đảm bảo từ ngày 1-1-2019, Luật Thủy sản được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
 

BBT