Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Phát động phong trào thi đua chuyên đề “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” tỉnh Kiên Giang

(09:36 | 21/12/2018)

Nhằm  mục đích phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  Tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo, các giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên, góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 175/KH-UBND phát động phong trào thi đua “Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019” tỉnh Kiên Giang.

Nội dung thi đua gồm: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Tổng điều tra. Thực hiện tốt công tác thu thập thông tin và giám sát Tổng điều tra. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cuộc Tổng điều tra theo kế hoạch. Lập kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp phục vụ công tác chỉ đạo Tổng điều tra. Tổ chức thực hiện tốt việc nghiệm thu kết quả, bàn giao tài liệu. Thực hiện tốt công tác phân phối vật tư, văn phòng phẩm, tài liệu, tổng kết, khen thưởng.

 

 Đối tượng thi đua: Đối với tập thể bao gồm các Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Văn phòng Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện có thành tích lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc Tổng điều tra.  Đối với cá nhân Thành viên BCĐ các cấp, thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo, giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên có thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự thành công trong cuộc Tổng điều tra của đơn vị.

 

Thời gian thi đua từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết tháng 10 năm 2019. Số lượng không quá 25 tập thể, 50 cá nhân./.

Minh Ngọc