Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Khu Rarnsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030

(13:54 | 03/01/2019)

Với mục tiêu phục hồi, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập nước úng phèn tiêu biểu của đồng bằng sông Cửu Long và của Việt Nam. Duy trì và phát triển quần thể các loài động, thực vật đặc hữu, quý hiếm. Huy động các nguồn lực tham gia bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 28/12/2018, phê duyệt Đề án quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030.

 

 Đề án sẽ bảo tồn và phát triển bền vững nguồn tài nguyên của Khu Ramsar và khu rừng đặc dụng; duy trì các chức năng, giá trị của Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Xác định các cơ chế phối hợp giữa Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Ủy ban nhân dân huyện U Minh Thượng và cộng đồng dân cư trên địa bàn trên cơ sở cùng chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích và đồng thuận. Nâng cao năng lực về quản lý, bảo tồn, nghiên cứu khoa học của đội ngũ viên chức của Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên của hệ sinh thái đất ngập nước hỗ trợ cho hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia. Tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, bảo vệ và sử dụng các tài nguyên của khu Ramsar, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Công ước Ramsar

 

Phạm vi áp dụng: Bao gồm toàn bộ diện tích của Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng 8.038 ha.

 

Các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên đất ngập nước của Khu Ramsar như: Quy hoạch các phân khu chức năng, tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm tra, bảo vệ tài nguyên rừng và đất ngập nước có sự tham gia của cộng đồng địa phương; điều tra, nghiên cứu và giám sát tài nguyên rừng và đất ngập nước; phát triển du lịch sinh thái; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư và khách tham quan du lịch sinh thái.

 

Quy định các loài cá, lâm sản ngoài gỗ được phép khai thác ở các phân khu bảo tồn, phát triển sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước; khai thác sử dụng bền vững nguồn mật ong rừng; quy định danh sách các loài nguy cấp, quý hiếm theo quy định của pháp luật, sách đỏ của Việt Nam và quốc tế cấm khai thác…

 

Vườn quốc gia U Minh Thượng là tổ chức chủ rừng, quản lý rừng đặc dụng đồng thời quản lý Khu Ramsar có trách nhiệm chủ trì và họp với UBND huyện U Minh Thượng và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện Đề án để theo dõi, chỉ đạo.

 

Giao Vườn Quốc gia U Minh Thượng dự thảo Quy chế phối hợp, chia sẻ nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, Lợi ích trong quản lý, bảo vệ và sử dụng bên vững Khu Ramsar Vườn Quốc gia U Minh Thượng, thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt./.

Minh Ngọc