Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thống kê Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác thống kê năm 2019

(09:12 | 23/01/2019)

Sáng ngày 23/01/2019, Cục Thống kê Kiên Giang tổ chức họi nghị triển khai công tác thống kê năm 2019. Đến dự và chỉ đạo có Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên  Giang Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Minh Phụng, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, Chi cục Thống kê các huyện thành phố.

Công tác thống kê năm 2018 và phương hướng năm 2019, Cục trưởng Cục Thông kê Kiên Giang, ông Trần Thanh Xuân báo cáo hội nghị trong năm 2018 ngành Thống kê triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đây là năm thứ ba tỉnh Kiên Giang thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) của Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, đúng hướng và cơ bản thực hiện được mục tiêu đã đề ra. Trong bối cảnh đó, ngành Thống kê một mặt phải bảo đảm tốt nhất thông tin thống kê phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tình hình và tham gia xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, mặt khác phải triển khai thực hiện một khối lượng công việc tương đối lớn của ngành; chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, sắp xếp, bố trí các phòng, Chi cục thống kê liên huyện...Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Thống kê luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh; sự phối hợp tích cực của các Sở, ban ngành và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và của các đối tượng cung cấp thông tin thống kê trong tỉnh, ngành Thống kê Kiên Giang đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

 


Cục Thống kê và các sở, ngành đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin. Nhiều sở, ngành đã thực hiện tốt việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển của ngành và lĩnh vực quản lý cho Cục Thống kê thông qua chế độ báo cáo. Bên cạnh thông tin thống kê được thực hiện theo chế độ báo cáo, một số sở, ngành còn cung cấp cho Cục Thống kê những thông tin không thuộc chế độ báo cáo như thông tin về tiến độ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; thông tin về tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thông tin về doanh nghiệp... 


Về việc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, nhiều sở, ngành đã chủ động nghiên cứu, triển khai thu thập, tổng hợp số liệu và gửi Cục Thống kê theo quy định. Việc thực hiện Quy chế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT vẫn duy trì tốt, đồng thời đã có sự phối hợp, chia sẻ thông tin khá tốt với Cục Thuế. 


Việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị cơ sở có nhiều tiến bộ hơn những năm trước cả về số lượng đơn vị cũng như chất lượng báo cáo. Nhìn chung, nhiều sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc. Bên cạnh đó, Cục Thống kê đã khai thác sử dụng thông tin từ các cơ sở dữ liệu đăng ký hành chính của một số sở, ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế, Hải quan, Kho Bạc nhà nước để cập nhật dữ liệu thông tin có liên quan, phục vụ báo cáo thống kê và các cuộc điều tra thống kê, đồng thời để đối chứng số liệu do ngành Thống kê thu thập tổng hợp.


Tại cấp huyện, nhìn chung các phòng, ban cũng đã có sự phối hợp tương đối chặt chẽ với Chi cục thống kê trong việc thu thập, tổng hợp những thông tin phát sinh trên địa bàn theo yêu cầu của các cấp lãnh đạo địa phương./.
 

Minh Ngọc