Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Chấn chỉnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

(15:20 | 03/12/2019)

Ngày 27-11, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 1612/UBND-NCPC về việc chấn chỉnh công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Để đảm bảo chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), không để xảy ra sai sót khi văn bản được ban hành, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện tốt một số công việc sau:

 

Một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành

 

Kịp thời nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên để tham mưu ban hành văn bản đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật. Tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục xây dựng ban hành văn bản QPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34/206/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời văn bản sai sót theo quy định của pháp luật. Bố trí công chức làm công tác pháp chế trong biên chế được giao, sắp xếp, bố trí công chức hợp lý để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL; cử công chức tham gia các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

 

Các sở, ban, ngành có liên quan phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL, nhất là việc lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của văn bản, lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, thẩm định dự thảo văn bản QPPL. Trong đó, Sở Tư pháp với vai trò chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chặt chẽ về thẩm quyền, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; kiểm tra văn bản QPPL trước khi tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ công chức pháp chế, công chức tham mưu xây dựng văn bản QPPL để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng của dự thảo, đảm bảo văn bản được ban hành đúng quy định của pháp luật. Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành./.

Nguyễn Thị Huyền Linh