Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Công tác cải cách hành chính thực hiện đạt kết quả khá tốt

(15:23 | 03/12/2019)

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2019. Trước đó, từ ngày 7 đến 22-10-2019, đoàn kiểm tra CCHC tỉnh tiến hành kiểm tra trực tiếp 11 đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện An Minh, U Minh Thượng, Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và 9 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện này.

Qua kiểm tra, nhìn chung, công tác CCHC năm 2019 được các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả khá tốt theo các nội dung chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC của UBND tỉnh. Mức độ thực hiện khá đồng đều ở 6 nhiệm vụ. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ CCHC đã được triển khai đảm bảo nội dung và tiến độ theo kế hoạch đề ra. Cải cách thể chế được các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện, chất lượng văn bản từng bước được nâng lên, không có văn bản ban hành trái quy định của pháp luật. Tất cả các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt việc niêm yết thủ tục hành chính (TTHC), công khai đúng quy định. Tổ chức, bộ máy các sở, ngành tỉnh, phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động ổn định theo chức năng nhiệm vụ được giao, phù hợp với điều kiện hiện nay, chưa phát hiện sự chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót lĩnh vực quản lý. Các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, nhất là phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến.

 

Đối với cấp xã, việc bố trí cán bộ, công chức đủ số lượng, đúng chức danh quy định theo từng loại xã. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị ổn định và đi vào nề nếp.

 

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị được kiểm tra còn một số tồn tại, hạn chế: Chưa ban hành kịp thời các văn bản tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Có đơn vị chưa cập nhật thường xuyên việc giải quyết TTHC vào phần mềm điện tử, từ đó phát huy tác dụng chưa cao. Nhiều cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện chưa kịp thời việc cập nhật và niêm yết công khai TTHC, có nơi niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC chưa đúng quy định. Số lượng TTHC đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa ở cấp huyện nhiều nơi còn thấp so TTHC do UBND tỉnh công bố. Diện tích phòng làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại một vài đơn vị được kiểm tra chưa đạt chuẩn quy định. Việc giải quyết TTHC có lĩnh vực còn chậm, nhất là lĩnh vực đất đai.

MỸ XUYÊN