Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II-2020

(08:24 | 21/07/2020)

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý II-2020.

 

 

Trong quý II-2020, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành 9 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC), với tổng số 539 TTHC. Các TTHC sau khi công bố đều được nhập dữ liệu và công khai đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, cổng thông tin điện tử của tỉnh; niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

 

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ, gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, theo dịch vụ công trực tuyến là 260.752 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ mới tiếp nhận là 252.947, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 7.805.

 

Kết quả giải quyết TTHC, gồm hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến; số hồ sơ đã giải quyết là 254.754, trong đó có 253.779 hồ sơ giải quỵết đúng hạn, chiếm 99,62%; 975 hồ sơ giải quyết quá hạn, chiếm 0,38%; số hồ sơ đang giải quyết 5.998 hồ sơ, trong đó số hồ sơ chưa đến hạn là 4.517; số hồ sơ đã quá hạn là 1.481, chiếm 8,02%.

 

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến nay đã có 181 cơ quan hành chính nhà nước đã thực hiện cơ chế một cừa, một cửa liên thông, trong đó: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (21/21 sở, ban, ngành tỉnh); 15/15 UBND cấp huyện và 145/145 xã, phường, thị trấn đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

 

Việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp phần lớn được các cơ quan thực hiện đúng thời gian quy định.

 

Năm 2020, dự kiến thực hiện kiểm tra tại 6 đơn vị cấp tỉnh, 6 đơn vị cấp huyện, 12 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Huỳnh Hậu

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   240_BC-UBND.signed.pdf