Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Một số kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:39 | 11/05/2018)

Trong quý I năm 2018, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đạt được một số kết quả tích cực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 03 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính của các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh, với tổng số 340 thủ tục, trong đó, quy định mới 338 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục.

Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND tỉnh.

Các sở, ngành và địa phương đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến với 169.736 thủ tục, trong đó, tiếp nhận mới 162.872 hồ sơ, hồ sơ kỳ trước chuyển sang 6.864 hồ sơ; kết quả đã giải quyết 161.276 hồ sơ (trong đó: Số hồ sơ giải quyết đúng hạn 160.490 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết quá hạn 786 hồ sơ); số hồ sơ đang giải quyết 8.460 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ chưa đến hạn 6.643 hồ sơ; số hồ sơ đã quá hạn 1.817 hồ sơ. Tiếp nhận 05 phản ánh, kiến nghị của công dân về quy định hành chính, đã có 03 phản ánh, kiến nghị có kết quả giải quyết, còn 02 phản ánh, kiến nghị đang giải quyết. Các sở, ngành được giao nhiệm vụ rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo Quyết định của UBND tỉnh năm 2018 đang tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đã hoàn thành các kế hoạch chuẩn bị và đang triển khai thực hiện.

Đạt được những kết quả trên, trước hết UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ đầu năm, quy định cụ thể từng thời gian để các sở, ngành thực hiện; các ngành, các cấp tinh thần trách nhiệm ngày càng nâng lên, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từng bước đi vào nền nếp.

Song, vẫn còn một số văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương đã có hiệu lực thi hành nhưng chậm công bố thủ tục hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, nhất là lĩnh vực đất đai, nhiều hồ sơ còn trễ hẹn; một số sở ngành, địa phương báo cáo chưa kịp thời, chưa đầy đủ biểu mẫu theo yêu cầu… từ đó làm cho việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính còn những hạn chế nhất định cần phải được sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở./.

BBT