Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

V/v tiếp tục chỉ đạo sau kiểm tra công tác CCHC năm 2018 đối với các sở, ngành.

(08:42 | 07/12/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1655_UBND-NCPCsigned_201812060915329740.pdf  1656_UBND-NCPCsigned_201812060916478460.pdf  1657_UBND-NCPCsigned_201812060917368280.pdf  1658_UBND-NCPCsigned_201812060919207550.pdf  1659_UBND-NCPCsigned_201812060920033060.pdf