Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH: Tiến tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu quả

(14:59 | 25/12/2018)

Ngày 2-11-2018, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Trung tâm PVHCC tỉnh là đầu mối tập trung tiếp nhận hồ sơ và phối hợp hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (bao gồm TTHC thuộc cơ quan ngành dọc Trung ương) theo danh mục TTHC được cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm và các dịch vụ tiện ích liên quan; tham gia đề xuất các giải pháp giải quyết TTHC, hiện đại hóa hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Giải quyết TTHC tại một đầu mối là Trung tâm PVHCC tỉnh giúp cho việc quản lý, điều hành của UBND tỉnh được kịp thời và chính xác, mặt khác nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp tỉnh trong việc phục vụ tổ chức và cá nhân. 


Trung tâm PVHCC tỉnh nhằm giúp người dân, tổ chức thực hiện nhiều giao dịch tại một nơi, từ đó giảm thời gian và chi phí đi lại để giải quyết từng TTHC trên nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Trung tâm thực hiện điều phối và kiểm soát các hoạt động giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, nhất là các TTHC có tính liên thông giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh. Đồng thời, khai thác tối đa cơ sở hạ tầng dùng chung; giảm thiểu chi phí triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ... Theo đó, tạo môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp, sẽ tác động tích cực, trực tiếp đến ý thức, thái độ và trách nhiệm phục vụ của công chức trong suốt quá trình thực thi công vụ tại Trung tâm.


Việc thành lập Trung tâm PVHCC tỉnh là quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc tiến tới nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, hiệu quả; phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm cơ sở xây dựng thành công chính quyền điện tử. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận một cửa. Trung tâm còn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động giải quyết TTHC tại Trung tâm… 
 

Huỳnh Anh