Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm soát thủ tục hành chính

(08:46 | 15/03/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 14/3/2019 Thông tin, tuyên truyền về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan đoàn thể trong công tác chỉ đạo tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời kết hợp hình thức tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

 

 

Trang kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang

 

Về chuyên trang kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải những bài viết tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc tổ chức thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; đăng tải ý kiến phản ánh của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính và kết quả trả lời của các cơ quan hành chính nhà nước để công chúng biết; kịp thời đưa tin, biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt, tích cực phê phán những biểu hiện tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính./.

Uyển Nhi