Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang chính thức gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy từ ngày 15-02

(09:58 | 14/02/2020)

Ngày 10-02, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 141/UBND-HCTC về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.

Theo đó, từ ngày 15-02, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy. Việc gửi, nhận văn bản điện tử không kèm văn bản giấy phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 6, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hệ thống thư điện tử công vụ là một trong các phương thức gửi, nhận văn bản điện tử

 

Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy gồm: Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh, huyện, xã; nghị quyết, quyết định cá biệt; chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, công văn, công điện, giấy ủy quyền, giấy mời, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

 

Tuy nhiên, trong một số trường, văn bản sẽ được gửi bằng văn bản giấy, cụ thể: Nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND tỉnh, huyện, xã gửi cho Cơ quan kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan đăng Công báo, đăng trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Các văn bản, hồ sơ thuộc dạng mật, tối mật, tuyệt mật theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; văn bản, hồ sơ bắt buộc phải gửi bản giấy theo quy định tại các VBQPPL; văn bản, hồ sơ có thành phần phức tạp, khó khăn trong việc số hóa bao gồm bản đồ, bản vẽ thiết kế, ấn phẩm, vật phẩm... văn bản, hồ sơ liên quan đến quy hoạch, tài chính, tổ chức, bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách đối với công chức, viên chức. Riêng đối với các văn bản trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

 

Ngoài các cơ quan nhà nước, UBND tỉnh cũng khuyến khích các tổ chức ngoài hệ thống hành chính nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy đối với các văn bản nêu trên.

Đan Linh