Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin tức chính quyền điện tử

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(14:52 | 21/02/2020)

Ngày 10-02-2020 UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 147/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang làm đầu mối kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh

 

Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trong đó đề ra mục tiêu là đến tháng 10/2020 có 100% doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện và thành phố phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, đẩy mạnh, đôn đốc doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh thực hiện hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Theo đó kể từ ngày 01/11/2020 thì người nộp thuế là tổ chức, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, cá nhân phải sử dụng hóa đơn điện tử khi mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định.

Bích Dân