Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Quy định về lập Đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

(14:25 | 12/03/2020)

Ngày 24-02-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 09-4-2020.


Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu.


Theo đó, đơn vị sử dụng ngân sách tự thực hiện hoặc thuê tổ chức, cá nhân lập đề cương và dự toán chi tiết theo nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các yêu cầu triển khai hoạt động ứng dụng CNTT; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT áp dụng đối với các nội dung chi ứng dụng CNTT nêu trong đề cương và dự toán chi tiết; thuyết minh của đề cương và dự toán chi tiết phải làm rõ những nội dung biểu mẫu dự toán chi tiết và các biểu mẫu khác chưa thể hiện được.


Thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết được xác định căn cứ theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.


Đối với đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, đơn vị thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ là đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đầu mối thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết bao gồm thời gian lấy ý kiến thẩm định của đơn vị chuyên môn về CNTT theo quy định và thời gian lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.


Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09-4-2020 và thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08-9-2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT phải lập dự án.
 

Bích Dân