Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

(15:46 | 15/05/2020)

Ngày 14-5, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) ban hành Công văn số 325/STTTT-TTBCBC về việc hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

 

Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

 

Sở TTTT chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền đối với từng cơ quan, trong đó: Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tuyên truyền theo Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU ngày 27/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cổng thông tin điện tử tỉnh, huyện, thành phố; Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh; Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tăng cường đăng tải tin, bài về sự kiện, chương trình văn hóa, văn nghệ về Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố tuyên truyền bằng hình thức trực quan về Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).


Về công tác tuyên truyền thực hiện theo Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, gồm các nội dung như: Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam với công lao to lớn của Người; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật; tăng cường đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Chú trọng tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiến nghị, đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.


Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam; phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ở các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các hoạt động lớn, trọng tâm, các hoạt động diễn ra tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo./.
 

Huyền Linh