Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Cán bộ, đảng viên tham dự “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

(15:00 | 27/09/2018)

Là một trong những nội dung trọng tâm được nhấn mạnh tại Công văn số 734-CV/TU, ngày 21-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành về việc lãnh đạo tổ chức “Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”năm 2018…

Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở khu dân cư nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018) là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tạo không khí phấn khởi và thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy truyền thống yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, để lãnh đạo thực hiện tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 (gọi chung là “Ngày hội”), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số công việc sau:

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tăng cường quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của "Ngày hội" theo Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tốt "Ngày hội" từ ngày 10-11-2018 đến ngày 18-11-2018; lồng ghép với tổ chức sơ kết Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động, đồng thời đề ra kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019 một cách cụ thể, thiết thực, khả thi. Phân công cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp tham dự “Ngày hội" ở khu dân cư nơi cư trú và địa bàn được phân công theo dõi, chỉ đạo ở từng cấp.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tốt việc bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2018, Gia đình tiêu biểu toàn diện thực hiện tốt 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo đảm thời gian và chất lượng, không chạy theo thành tích. Chỉ đạo ngành văn hóa - thể thao tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ quần chúng ở cơ sở và khu dân cư, tạo khí thế vui tươi, sôi nổi trong “Ngày hội”; bố trí kinh phí hỗ trợ tổ chức “Ngày hội” theo quy định.

Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, ban công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì tổ chức tốt “Ngày hội" bảo đảm nội dung, hình thức, thời gian, thật sự trở thành ngày sinh hoạt chính trị rộng lớn của các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư; tạo khí thế thi đua sôi nổi bằng những hành động thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các hoạt động xã hội-từ thiện, các công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Chọn khu dân cư tiêu biểu, sắp xếp lịch tổ chức “Ngày hội” và chủ động mời các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham dự “Ngày hội”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa, mục đích "Ngày hội", các hoạt động kỷ niệm như: Ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tham gia “Ngày hội”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết…

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy sau khi kết thúc "Ngày hội".

Quốc Việt