Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

ĐẾN NĂM 2020: Tối thiểu 5% cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh

(10:07 | 27/11/2018)

Ngày 22-11-2018, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số (DTTS) trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Việc triển khai thực hiện đề án nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC người DTTS trên địa bàn tỉnh có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới; bảo đảm tỷ lệ CBCCVC người DTTS tham gia vào cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở.


Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu: Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, trong đó 70% đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Về tỷ lệ CBCCVC là người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tối thiểu là 5% tổng số biên chế được giao. Ở huyện, thành phố: Tối thiểu 5% so tổng biên chế đối với huyện có người DTTS chiếm từ 5% đến dưới 10% so tổng dân số; tối thiểu 10% so tổng biên chế đối với huyện có người DTTS chiếm từ 10% đến dưới 30% so tổng dân số; tối thiểu 20% so tổng biên chế đối với huyện có người DTTS chiếm từ 30% đến dưới 50% so tổng dân số; tối thiểu 30% so với tổng biên chế đối với huyện có người DTTS chiếm từ 50% đến dưới 70% so tổng dân số.


Ở xã, phường, thị trấn: Tỷ lệ cán bộ, công chức tối thiểu 10% so tổng số cán bộ, công chức đối với xã có người DTTS chiếm từ 5% đến dưới 10% so tổng dân số; tối thiểu 15% đối với xã có người DTTS chiếm từ 10% đến dưới 30% so tổng dân số; tối thiểu 30% đối với xã có người DTTS chiếm từ 30% đến dưới 50% so tổng dân số; tối thiểu 40% đối với xã có người DTTS chiếm từ 50% đến dưới 70% so tổng dân số; tối thiểu 50% đối với xã có người DTTS chiếm trên 70% so tổng dân số.


Ban Dân tộc tỉnh tối thiểu có 40% công chức là người DTTS so biên chế được giao. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải bố trí công chức là người DTTS phụ trách quản lý nhà nước về dân tộc.


Chỉ tiêu về CBCCVC giữ chức danh là cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương: Ở cấp tỉnh là 10%, cấp huyện là 20% và cấp xã là 30% trên tổng số CBCCVC là người DTTS trên địa bàn.
 

Đức Tuệ