Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khóa XII và Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị

(21:31 | 06/12/2018)

Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành các nghị quyết như: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động của Tỉnh ủy và các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh đạt được những kết quả như sau:


Thứ nhất, về thực hiện tinh giản biên chế: Tổng biên chế tỉnh được giao năm 2015 là 35.580 biên chế (hành chính 2.838, đơn vị sự nghiệp công lập 32.742, tổ chức hội 149). Giai đoạn năm 2015–2018, tỉnh đã tinh giản được 1.440/35.580 biên chế, trong đó hành chính 132/2.838 biên chế (năm 2016 giảm 55, năm 2017 giảm 34, năm 2018 giảm 43) và đến năm 2021 giảm 284 biên chế; sự nghiệp tinh giản 1.308/32.742 biên chế (năm 2017 giảm 638, năm 2018 giảm 670) và đến năm 2021 giảm 3.318 biên chế. Đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh giảm thêm 57 biên chế công chức năm 2019.


Thứ hai, về sắp xếp tổ chức bộ máy:

Cấp tỉnh, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể chuyển Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Kiên Giang thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; chuyển nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch từ các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Du lịch về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Kiên Giang; sắp xếp tổ chức lại các phòng, đơn vị thuộc các sở, ngành theo hướng tinh gọn bộ máy, phù hợp yêu cầu thực tế địa phương như: Sở Giao thông vận tải tổ chức 06 phòng (giảm 01 phòng); Sở Tài chính tổ chức 06 phòng (giảm 02 phòng); Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức 06 phòng (giảm 03 phòng); Sở Xây dựng tổ chức 06 phòng (giảm 02 phòng); Thanh tra tỉnh tổ chức 05 phòng (giảm 02 phòng); Sở Tư pháp tổ chức 05 phòng (giảm 02 phòng); Sở Công Thương tổ chức 04 phòng (giảm 04 phòng); Sở Ngoại vụ tổ chức 04 phòng (giảm 01 phòng); Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức 03 (giảm 02 phòng); Sở Nội vụ còn 08 phòng, ban (giảm 01 phòng).


Ngoài ra, Đề án tổ chức lại của các sở, ngành gồm: Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông đã được Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến; các đơn vị còn lại đang xây dựng.


Cấp huyện đã giải thể 11 Phòng Dân tộc và 13 Phòng Y tế (giảm 24/189 phòng chuyên môn). Đồng thời chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ở hai lĩnh vực này về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm nhiệm. Như vậy, huyện Kiên Hải tổ chức 10 phòng, 13 huyện, thành phố tổ chức 11 phòng chuyên môn, huyện Phú Quốc hiện có 12 phòng nhưng dự kiến cuối năm sẽ giải thể Phòng Y tế chuyển chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm nhiệm. Có 02/15 đơn vị cấp thành phố (Phú Quốc, Hà Tiên) thí điểm nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ (U Minh Thượng); 03/15 đơn vị Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra (U Minh Thượng, An Minh, Hà Tiên). 


Cấp xã, có 21/145 đơn vị nhất thể hóa chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (Rạch Giá, Hòn Đất, Kiên Lương, Hà Tiên, Châu Thành, U Minh Thượng (mỗi đơn vị thí điểm 01 xã); Giang Thành, Tân Hiệp, An Biên, Vĩnh Thuận, Kiên Hải (mỗi đơn vị thí điểm 02 xã); Giồng Riềng 05 xã. 


Thứ ba, về tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập: Toàn tỉnh có 1.000 đơn vị sự nghiệp (kể cả đơn vị tự chủ), trong đó có 200 đơn vị sự nghiệp y tế, 677 đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 42 đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và 32 đơn vị sự nghiệp khác. Có 11 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm 03 Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng), có 03 đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; có 324 đơn vị thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, 662 đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đã giảm được 49/1.000 đơn vị, cụ thể giải thể 07 đơn vị sự nghiệp gồm: Ban Quản lý Dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới thành phố Rạch Giá (Sở Xây dựng); Cảng Hòn Chông, Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ (Sở Giao thông vận tải) và 04 Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Ủy ban nhân dân các huyện; sáp nhập 08 Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh thành 03 Ban Quản lý dự án xây dựng chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông, giao thông, dân dụng và công nghiệp; sáp nhập 02 Trường Cao đẳng thành Trường Cao đẳng Kiên Giang; sáp nhập 06 Trung tâm trực thuộc Sở Y tế tương đồng chức năng thành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (giảm 05 đơn vị); sáp nhập Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp huyện Tân Hiệp vào Trường Trung cấp Nghề Tân Hiệp (giảm 01 đơn vị).


Y tế tuyến huyện: Sáp nhập 11 Bệnh viện, 15 Trung tâm Y tế và 15 Trung tâm Dân số KHHGĐ thành 15 Trung tâm Y tế cấp huyện (giảm 26 đơn vị); sáp nhập được 04 trường (Tân Hiệp giảm 02, Kiên Lương giảm 01, thành phố Hà Tiên giảm 01) và giảm 31 điểm lẻ (thuộc các huyện: Vĩnh Thuận; Châu Thành, Phú Quốc, An Biên)./.
 

Thanh Bình