Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Điều kiện để tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:40 | 04/02/2020)

Tách thửa đất là một trong các quyền của người sử dụng đất. Tuy nhiên, muốn tách thửa để chuyển nhượng, chuyển đổi… về quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thì người trong cuộc cần tìm hiểu kỹ về điều kiện tách thửa để tránh phát sinh những vướng mắc và rủi ro về mặt pháp lý khi thực hiện các giao dịch.   

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26/7/2019 và thay thế cho các quyết định về tách thửa đất trước đây.

 

Thửa đất được tách thửa khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung sau đây: (1) Thửa đất không có tranh chấp, QSDĐ không bị kê biên để đảm bảo thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất; (2) Diện tích thửa đất tách thửa chưa có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất; (3) Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu được tách thửa. Ngoài điều kiện chung, mỗi loại đất khi tách thửa phải đáp ứng các điều kiện riêng sau đây:

 

Tách thửa đối với đất ở

 

Đất ở tại nông thôn (xã): Diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành là 45 m2 (không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều), trong đó chiều dài và chiều rộng của thửa đất lần lượt phải đảm bảo không nhỏ hơn 5 m. Đất ở tại đô thị (phường, thị trấn): diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành là 36 m2 (không bao gồm diện tích hành lang an toàn giao thông, đường thủy, đê điều), trong đó chiều dài và chiều rộng của thửa đất lần lượt phải đảm bảo không nhỏ hơn 4 m.

 

Điều kiện được tách thửa đối với đất ở phải phù hợp với quy hoạch (QH) chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Riêng đất ở tại nông thôn, việc tách thửa còn phải tuân thủ theo QH chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Trường hợp chưa có QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, QH chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (đối với đất ở tại nông thôn) thì người sử dụng đất phải liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng  (UBND huyện, thành phố) để xác định điều kiện về QH.

 

Diện tích tách thửa từ 500 m2 đến dưới 2.000 m2, từ 2.000 m2 trở lên thì người sử dụng đất phải thuê đơn vị tư vấn có chức năng lập Bản đồ QH tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật; thực hiện các thủ tục theo quy định (thủ tục đầu tư, thủ tục lập QH chi tiết 1/500,...), xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có) và các quy định khác có liên quan đến đầu tư, xây dựng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

 

Trường hợp tách thửa đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất sang sử dụng vào mục đích đất ở tại nông thôn (xã), đất ở tại đô thị (phường, thị trấn) được thực hiện đồng thời với chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

 

Tách thửa đối với đất nông nghiệp

 

Đất nông nghiệp ở khu vực nông thôn (xã) được phân chia ra theo QH: (1) Thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực QH là đất nông nghiệp: (1.1) Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi trồng thủy sản diện tích tối thiểu được tách thửa là 2.000 m2; (1.2) Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác diện tích tối thiểu được tách thửa là 1.000 m2; (1.3) Đất rừng sản xuất diện tích tối thiểu được tách thửa là 3.000 m2. (2) Thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực QH là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 500 m2.

 

Đất ở khu vực đô thị (phường, thị trấn), nếu thửa đất nông nghiệp nằm trong khu vực QH là đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa cũng giống như ở khu vực nông thôn, nếu thửa đất nằm trong khu vực QH là đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa là 300 m2. Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực QH vừa có đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp thì diện tích tối thiểu được tách thửa áp dụng tương ứng.  

 

Tách thửa đất nông nghiệp để tặng, cho QSDĐ giữa những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, Quyết định cho phép diện tích tối thiểu được tách thửa giảm còn một nửa so với những người không có quan hệ huyết thống.

 

Tách thửa không áp dụng diện tích tối thiểu

 

Diện tích tách thửa thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không áp dụng theo quy định tại Quyết định này bao gồm: (1) Nhận thừa kế QSDĐ theo quy định của pháp luật; (2) Tách thửa đất để thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (3) Đất tặng cho QSDĐ cho Nhà nước, trả lại đất cho Nhà nước; đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, nhà ở cho người có công với cách mạng; (4) Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; (5) Tách thửa đất để thi hành án của cơ quan thi hành án.

 

Bên cạnh những quy định điều kiện về tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp, Quyết định còn quy định việc tách thửa đối với thửa đất có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, trường hợp hợp thửa…

Bùi Đức Độ