Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

(10:00 | 12/02/2020)

Phong trào thi đua (PTTĐ) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá” được các cấp, ngành hưởng ứng tích cực, trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019.

Năm 2019, KT-XH của tỉnh tiếp tục duy trì phát triển với mức tăng trưởng khá và ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các PTTĐ yêu nước.

 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh phát động PTTĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện hưởng ứng tích cực bằng việc xây dựng kế hoạch phát động PTTĐ thực hiện nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm để tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai thực hiện 4 PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển và cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở. Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các PTTĐ theo chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các công trình lớn để tập thể, cá nhân thi đua nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Từ các PTTĐ đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019.

 

PTTĐ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các ngành, cấp tích cực thực hiện. Đến tháng 10-2019, UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 64/117 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 54,7%, bình quân toàn tỉnh đạt 16,8 tiêu chí/xã, huyện Tân Hiệp đạt chuẩn huyện nông thôn mới. PTTĐ cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau năm 2019 được duy trì và thực hiện với sự tham gia của toàn xã hội, bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, đạt kết quả tốt, đến ngày 1-10-2019 tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh còn 2,69%, giảm 1,45% so cùng kỳ năm 2018. PTTĐ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển năm 2019 thu được kết quả tốt, trong năm có 1.400 doanh nghiệp mới được thành lập, tổng vốn đăng ký 30.661 tỷ đồng. Hưởng ứng PTTĐ cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 19-8-2019 về việc tổ chức PTTĐ cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, qua đó các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch hưởng ứng PTTĐ tại cơ quan, địa phương mình.

 

 

Bên cạnh việc thực hiện các PTTĐ thường xuyên, PTTĐ trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh còn phát động nhiều chuyên đề, đợt thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các lĩnh vực khó cần giải quyết, các ngày lễ lớn, sự kiện lớn tại địa phương như PTTĐ thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tết quân - dân năm 2020; toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2019; tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; cải cách hành chính; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019… PTTĐ được triển khai sâu rộng và tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hưởng ứng và đăng ký thực hiện.

 

Cùng đổi mới tổ chức PTTĐ, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến. Năm 2019, tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh cho cá nhân trực tiếp lao động, công tác đạt 66,5%, tăng 7,5% so năm 2018. Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị cấp tỉnh và cấp Nhà nước khen thưởng đảm bảo kịp thời theo cơ chế một cửa, trả kết quả đúng và trước hẹn. Việc thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng từng bước nâng dần chất lượng, đảm bảo quy trình, kịp thời, chính xác, áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong công tác thẩm định, không để hồ sơ giải quyết trễ hẹn; phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… Các PTTĐ đã góp phần tích cực thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019 đề ra.

HUỲNH ANH