Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết thủ tục hành chính

(07:24 | 12/09/2018)

Sáng ngày 11-9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Kiên Giang, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, trong những năm qua, công tác cải cách TTHC đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xem là giải pháp quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng phục vụ, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức. Chủ trương thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được cụ thể hóa thành các quy định và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, giúp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

 

Ngày 23-4-2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Nghị định này đã tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các bộ, cơ quan ngang bộ thay vì chỉ áp dụng ở địa phương như trước đây. Đồng thời, Nghị định hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của bộ phận một cửa các cấp; quy định rõ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC thông qua việc thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung, thống nhất cấp bộ, cấp tỉnh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin này với nhau và với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; quy định việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của cơ quan hành chính nhà nước để đánh giá chính xác, khoa học, công khai. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm tinh thần Nghị định này là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trong thời gian tới, phạm vi cả nước.


Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương có tham luận, ý kiến tại hội nghị. Trong đó, nhiều ý kiến, đề xuất hay giúp thống nhất các phương pháp, cách làm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Đồng chí Trương Hòa Bình nhấn mạnh, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ban hành dựa trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, thể hiện sự thay đổi về quan điểm quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay - quản lý là để phục vụ. Nghị định có những quy định đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ việc kiểm soát TTHC với xây dựng chính phủ điện tử, thiết lập hệ thống thông tin điện tử một cửa, giúp giải quyết và kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các TTHC cho cá nhân, doanh nghiệp. Tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức, viên chức; tăng cường tính liên thông, kết nối, chia sẻ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo hành lang pháp lý cho việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trong các cấp chính quyền.


Để đưa Nghị định số 61/2018/NĐ-CP vào đời sống, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, cũng như nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước, hiện thực hóa quan điểm Chính phủ phục vụ, phát huy tinh thần làm chủ của người dân, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các công việc: Khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61, đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức, nhiệm vụ bộ phận một cửa, chỉ đạo bố trí trụ sở, trang thiết bị phục vụ hoạt động của bộ phận một cửa các cấp. Tiếp tục chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần trong thực hiện TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, quá hạn trong giải quyết TTHC, đồng thời cơ quan hành chính thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra tình trạng chậm, muộn trong giải quyết TTHC. Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất các chế độ, chính sách đối với công chức thực hiện nhiệm vụ tại các trung tâm hành chính công, các đơn vị đầu mối một cửa. 


Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, chú trọng đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của trung tâm hành chính công. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, thuận tiện để sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia. 


Đồng chí Trương Hòa Bình giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương ban hành quy chuẩn quốc gia về cấu trúc, định dạng, dữ liệu phục vụ kết nối trong hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến giải quyết TTHC của các bộ, ngành, địa phương; công bố phần mềm tiêu chuẩn để các bộ, ngành, địa phương lựa chọn thí điểm, chỉnh sửa hoàn thành thử nghiệm. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Bộ Thông tin và Truyền thông cập nhật và công bố phiên bản phần mềm chuẩn đến các bộ, ngành, địa phương để tạo tính đồng bộ, thống nhất trong giải quyết TTHC. Các bộ, ngành chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, đề xuất các TTHC thực hiện liên thông và xây dựng, trình Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện liên thông TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương. Để thúc đẩy việc giải quyết TTHC trực tuyến, đồng chí Trương Hòa Bình giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia trong quý IV-2018 và khai trương cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2019.
 

Hoàng Giám