Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Từ ngày 1-1-2019, triển khai, phổ biến Luật Thủy sản

(09:38 | 06/12/2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND, ngày 22-11-2018 về việc triển khai, phổ biến Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh theo lộ trình đảm bảo từ ngày 1-1-2019, Luật Thủy sản được triển khai đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Các cấp, sở, ngành thường xuyên, kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Hội nghị triển khai Luật Thủy sản vào quý IV-2018 do Tổng cục Thủy sản phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện. Theo đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Luật Thủy sản bằng nhiều hình thức: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, phát hành tài liệu hỏi - đáp, tờ rơi tuyên truyền; hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng, thi tìm hiểu pháp luật về Luật Thủy sản, hỏi - đáp thông qua cổng thông tin điện tử; lồng ghép vào các cuộc họp, hội nghị, hội thảo cơ quan, đơn vị…

 

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thủy sản của cán bộ, công chức và người dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản và các văn bản thi hành, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương tổ chức các lớp triển khai, phổ biến Luật Thủy sản; biên soạn, in phát hành tài liệu tuyên truyền và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không quy định và cấp tài liệu tuyên truyền…

Kim Mộng