Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

(15:12 | 07/12/2018)

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2018, của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, UBND tỉnh vùa ban hành công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ, đó là:

 

Một là:về triển khai thực hiện Chỉ thị: Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) và trên cơ sở lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, sản xuất tại địa phương để phát triển sản xuất các sản phẩm chủ lực, có kế hoạch thu hút đầu tư định hướng xuất khẩu phù hợp và cụ thể đối với những mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh của địa phương; triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025.


Hai là, về phát triển sản xuất, dịch vụ phục vụ xuất khẩu: 


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp Kiên Giang và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Kiên Giang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 41/QĐ-UBND, ngày 09/01/2017, của UBND tỉnh Kiên Giang). Triển khai các biện pháp liên kết trong sản xuất, phát triển mạnh công nghiệp chế biến, thực hiện nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh để phát triển các sản phẩm nông nghiệp phục vụ xuất khẩu. 


 Sở Công Thương: Chủ trì, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 25/3/2013, của UBND tỉnh Kiên Giang, về việc triển khai chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2020; Chương trình số 272/CTr-UBND, ngày 13/7/2016, của UBND tỉnh Kiên Giang, về phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đến năm 2020. Phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, xác định cụ thể các mặt hàng chế biến, xuất khẩu có lợi thế so sánh, duy trì, củng cố và mở rộng thị trường mới.  Tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại để phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh phục vụ sản xuất và xuất khẩu; chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác thông tin dự báo thị trường, tư vấn nghiệp vụ xuất nhập khẩu, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và các sản phẩm của tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư: Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm, trong đó ưu tiên phát triển xuất khẩu, cả về nguồn lực và cơ chế chính sách. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương, tham mưu UBND tỉnh: Điều chỉnh, bổ sung và công bố danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo từng thời kỳ, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; các chính sách ưu đãi, cho các dự án sản xuất chế biến hàng xuất khẩu và công nghiệp hỗ trợ, tập trung đến thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, đảm bảo an toàn môi trường.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng; áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế trong hoạt động kinh doanh và quản trị ngân hàng theo đúng lộ trình; triển khai kịp thời chính sách tiền tệ phù hợp với tình hình địa phương; hỗ trợ các doanh nghiệp và hạn chế rủi ro trong giao dịch thanh toán.


UBND các huyện, thành phố: Chủ động nghiên cứu cơ hội từ các FTA và trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của địa phương để tham mưu quy hoạch sản xuất các sản phẩm chủ lực, có kế hoạch thu hút đầu tư vào sản xuất, đẩy mạnh sản xuất và chế biến hàng hoá, tạo nguồn hàng và dịch vụ xuất khẩu đa dạng, phong phú. Phối hợp với các ngành liên quan xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng, liên kết giữa các địa phương để khuyến khích hỗ trợ sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, tận dụng hết những tiềm năng, lợi thế để tăng khả năng cạnh tranh, kết nối thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa của tỉnh.


Ba là, về phát triển thị trường: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về cơ hội và thách thức từ các FTA, nhất là về quy tắc xuất xứ, đáp ứng các quy tắc xuất xứ. Cung cấp thông tin về thị trường, làm định hướng, để các sở, ban, ngành và địa phương tổ chức sản xuất, thu hút đầu tư phù hợp, nhằm tạo nguồn hàng cho xuất khẩu đáp ứng yêu cầu thị trường. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng vệ thương mại, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, trong việc chủ động sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại, để bảo vệ lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp./.
 

Ng.Lê Hồng