Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

(10:30 | 24/07/2019)

Ngày 22-7-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 174-KH/TU về việc thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22–01-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01–12-2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (viết tắt là Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư).

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, giải pháp nêu trong Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư, gắn với Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ nhằm giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh, trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội…

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Thường xuyên cải tiến, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin (báo điện tử, mạng xã hội...) để nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động. Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

 

Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đặc biệt chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khu công nghiệp, trường học, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, chiến lược, phức tạp về an ninh, trật tự, tuyến biên giới, biển, đảo.

 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp; duy trì tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm và tập trung hướng về cơ sở, ấp, khu phố, tổ nhân dân tự quản, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường… để đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia. Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt; chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng kiện toàn lực lượng công an xã, phường, thị trấn và từng bước bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Quan tâm công tác giáo dục, động viên để lực lượng công an cơ sở thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; thực hiện tốt các chính sách đối với lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tú Long