Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị lấy ý kiến đối với Báo cáo chuyên đề kinh tế của Tổ nghiên cứu chuyên đề kinh tế và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh.

(14:47 | 24/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   782_TB-VPsigned_201912200359378710.pdf