Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP

(15:31 | 15/05/2020)

Ngày 12-5, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Thông báo số 413/TB-VP về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP và thông qua kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh biểu dương các địa phương thực hiện tốt, kịp thời việc hỗ trợ chính sách cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Tân Hiệp, Hà Tiên, Kiên Lương, Kiên Hải, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Hòn Đất, Phú Quốc, Giang Thành...). Riêng 3 địa phương còn lại, Phó Chủ tịch đề nghị nhanh chóng hoàn thành việc rà soát, lập danh sách các đối tượng hỗ trợ và triển khai hỗ trợ phải hoàn thành chậm nhất ngày 15/5 đối với đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo; trong tháng 5/2020 đối với các đối tượng còn lại.


Về dự thảo kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến góp ý của các ngành, địa phương, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh ban hành để triển khai thực hiện (chậm nhất trong ngày 12/5/2020). Sau khi Kế hoạch được duyệt, đề nghị các ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiền nghiêm túc, đảm bảo các chính sách kịp thời, đúng đối tượng và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương báo cáo cho UBND tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để chỉ đạo, giải quyết.


Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận các cấp tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát theo Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ từ tất cả các khâu như: Lập danh sách, quá trình thực hiện hỗ trợ,... để phản ánh ngay cho UBND tỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện để kịp thời chấn chỉnh.


Các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai nhanh, đúng đối tượng, việc thực hiện hỗ trợ phải công khai, minh bạch, tuyệt đối không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp để xảy ra sai phạm và chậm tiến độ thực hiện thì người đứng đầu các ngành, địa - phương phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch yêu cầu tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh vào ngày 10 và ngày 25 hàng tháng qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.                                                    
 

Huyền Linh