Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Kênh giúp dân giảm nghèo bền vững

(10:03 | 06/03/2020)

Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 tại Kiên Giang. Ban Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang đã xác định nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước là một công cụ quan trọng để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Khen thưởng cá nhân đạt thành tích trong thực hiện tín dụng chính sách.

 

Ban Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng của Nhà nước; phối hợp với các Sở, ngành, Đoàn thể trong việc triển khai sâu rộng các chính sách về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai thực hiện tại tất cả các khu phố, ấp trên địa bàn cả tỉnh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

 

Kết quả doanh số cho vay đối với các chương trình tín dụng giảm nghèo trong giai đoạn 2016 đến 31/12/2019 đạt 1.184,12 tỷ đồng với 80.714 lượt hộ gia đình được vay vốn. Tổng dư nợ đến 31/12/2019 là 1.497,65 tỷ đồng với 68.087 hộ vay còn dư nợ, tăng 663,98 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 75%, bình quân mỗi năm tăng 18,75%. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 557,17 tỷ đồng với 29.427 hộ còn dư nợ, tăng 135,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay hộ cận nghèo đạt 352,91 tỷ đồng với 15.290 hộ còn dư nợ; dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo 587.57 tỷ đồng với 23.370 hộ còn dư nợ, tăng 531.31 tỷ đồng.

 

Song song với nguồn vốn được phân bổ từ Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các huyện, thành phố đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cơ sở vật chất để Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững như: Cấp đất xây dựng trụ sở làm việc cho Chi nhánh tỉnh và một số Phòng giao dịch cấp huyện, hàng năm UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đều dành một phần ngân sách để ủy thác sang NHCSXH cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, đến 31/12/2019, nguồn vốn ngân sách do UBND tỉnh và các huyện, thành phố ủy thác sang NHCSXH đạt 171,06 tỷ đồng, tăng 147,27 tỷ đồng.

 

Hoạt động tín dụng từ NHCSXH đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 là 2,69%, giảm 7,09% so với đầu giai đoạn, bình quân mỗi năm giảm 1,77%, đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội và Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo.

 

Công tác giảm nghèo đạt được những kết quả nêu trên là do sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các bên liên quan như Sở ngành cấp tỉnh, Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Hội, Đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương các cấp và sự đồng thuận, hưởng ứng của quần chúng nhân dân.

TRẦN THÀNH VĂN