Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(13:54 | 07/03/2017)

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 03-3-2017, thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Chuyende-B.jpg

Hội nghị trực tuyến triển khai Chuyên đề toàn khóa tại Hội trường Tỉnh ủy.

 

Mục đích, yêu cầu nhằm làm cho các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nhn thc sâu sc hơn nhng ni dung cơ bn và giá tr to ln ca tư tưng, đo đc, phong cách Hồ Chí Minh; có sự chnh đn nhận thức, tư tưởng, đạo đức và phong cách; xây dng tập thể trong sạch, vững mạnh, ngưi cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất và năng lực; góp phần ngăn chn, đy lùi sự suy thoái về tư tưng chính tr, đo đc, li sng và nhng biu hin “tựdin biến”, “tự chuyn hóa” trong nội bộ.

Tổ chức thực hiện Chuyên đề toàn khóa gn vthực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...” và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác... để tạo chuyển biến rõ nét trong Đảng bộ. Kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa của tập thể và cán bộ, đảng viên thể hiện bng nhng hành đng cụ th, thiết thc, với quyết tâm, sự tự giác và gương mẫu làm trưc của người lãnh đạo để cp dưi và toàn Đảng bộ noi theo. Ly kết quhc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách Hồ Chí Minh làm mt trong nhng tiêu chuquan trọng để đánh giá tập thể và cá nhân hng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời khắc phục bệnh hình thức, thành tích trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, nội dung biện pháp thực hiện được kế hoạch nêu rõ:

1- Thực hiện những nội dung cơ bản của tư tưng HồChí Minh: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đây là nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh,đồng thời cũng là mục tiêu của cách mạng Việt Namchăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các nội dung sau:

1.1- Kiên định mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

- Giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Ra sức chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Quan tâm chỉ đạo và tích cực huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của ĐảngNghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Tập trung xác định những vấn đề trọng tâm, đột phá để ban hành chủ trương, biện pháp thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh phát triển khá, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

1.2- Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng; quan tâm tập hợp đối tượng vào tổ chức, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp; xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở các loại hình theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các nghị định của Chính phủ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

- Thực hiện có hiệu quả quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; quy định về Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

- Tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc, tôn giáo và hoạt động của các hội.

1.3- Quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kiên Giang toàn diện, ngang hàng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển tỉnh nhà

Tập trung thực hiện tốt Chương trình hành động số 53-CTr/TU, ngày 27-8-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chương trình hành động số 47-CTr/TU, ngày 10-02-2014 thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, chú trọng bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước; hiểu biết, tự hào, tôn vinh lịch sử, văn hóa dân tộc và địa phương; tập trung ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, lối sống hiện nay.

1.4- Xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chính quyền của dân, do dân và vì dân

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về lĩnh vực đất đai, quy hoạch, tài nguyên, bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm công vụ và xử lý nghiêm công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ.

- Thực hiện tốt Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 11-7-2016 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

1.5- Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức

- Nhận thức đúng đắn vai trò quan trọng của lý luận, quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. Quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý những nhận thức và hành vi lệch lạc, thiếu tin tưởng hoặc không quan tâm quán triệt tốt chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khắc phục việc ngán ngại học tập lý luận chính trị và nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong tổ chức đảng, làm cơ sở hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc.

- Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không mạnh dạn đấu tranh xây dựng nội bộ; không dám nhận khuyết điểm và không tự giác sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; xử lý nghiêm lợi dụng phê bình với động cơ không trong sáng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đồng bộ với cải cách hành chính trong bộ máy nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức và cấp ủy đảng các cấp.

Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng của từng cán bộ, đảng viên, nhất là năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

- Thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đảm đương tốt nhiệm vụ. Tiến hành đồng bộ và khắc phục hạn chế các khâu trong công tác cán bộ; bố trí cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị gắn với kiện toàn tổ chức, phù hợp năng lực, sở trường và đúng quy trình; kịp thời thay thế cán bộ không đảm đương nhiệm vụ. Khắc phục sự cảm tình, thân quenxử lý nghiêm những trường hợp có biểu hiện tranh thủ, vận động, “chạy chức”, “chạy chỗ” trong việc luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm cán bộ.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch số 49-KH/TU, ngày 20-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đy mnh hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách Hồ Chí Minh và kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2- Thực hiện theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh

Quán triệt tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các nội dung sau:

2.1- Trung với nước, hiếu với dân

- Cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và nhân dân lên trên hết; suốt đời phấn đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân; gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, dựa vào dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, bảo vệ li ích chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đi sng vt cht và tinh thn ca nhân dân.

2.2- Nhân ái, vị tha, yêu thương con người, sống có nghĩa cótình

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có lòng nhân ái, vị tha, tình đồng chí thương yêu giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội; chống thái độ vô cảm trước hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của người dân.

2.3- Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phẩm chất trung tâm của đạo đức người cán bộ, đảng viên

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Mọi cán bộ, đảng viên phải luôn chủ động, tích cực, không trông chờ ỷ lại, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong đó, chú trọng tinh thần làm việc cần mẫn, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai; khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, qua loa.

- Quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Hồ Chí Minh: “Khi không đáng tiêu xài thì một hạt gạo, một đồng xu cũng không nên tiêu, nhưng khi có việc cần làm lợi cho dân, cho nước thì hao bao nhiêu của, tốn bao nhiêu công cũng vui lòng, như thế mới là kiệm. Quý trọng và tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của của nhân dân và xã hội; không hoang phí, phô trương; cắt giảm những chi tiêu không cần thiết; đồng thời chống bủn xỉn, keo kiệt. Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Thực hiện tốt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26-12-2006 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; nhất là ở các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: Đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng...; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định, đúng pháp luật các vụ việc sai phạm. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm.

- Xây dựng lòng tự trọng, tính liêm s của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh chng chủ nghĩa cơ hội; bệnh thành tích, phô trương, hình thức; bao che, giu giếm khuyết đim; bảo vệ lẽ phải, lên án cái xấu, cái sai trái.

- Thực hiện các cơ chế, chính sách bảo đảm quyền lợi với nghĩa vụ, chống đặc quyền, đặc lợi; xây dựng thái độ làm việc khách quan, công tâm, quan tâm gii quyết nhng li ích chính đáng ca tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

2.4- Xây dựng tinh thần quốc tế trong sáng

- Quán triệt và thực hiện tốt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 14-10-2011, Công văn số 188-CT/TU, ngày 30-9-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/W, ngày 06-7-2011 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia phát triển tỉnh nhà.

- Củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết với các tỉnh, thành giáp biên của Campuchia.

- Tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước chân chính gắn với tinh thần quốc tế trong sáng; chống chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

3- Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Quán triệt phong cách của Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt các nội dung sau:

3.1- Xây dựng tư duy khoa học, độc lập, tự chủ, sáng tạo

- Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải rèn luyện tư duy khoa học, độc lập tự chủ, sáng tạo, xem xét và giải quyết vấn đề trên cơ sở lý luận và thực tiễn xác đáng, có lý có tình. Chống chủ quan, phiến diện, thụ động, giáo điều, bảo thủ; khắc phục tình trạng tư duy nhiệm kỳ, không quan tâm sự phát triển bền vững của tỉnh và của từng địa phương, đơn vị.

- Xây dựng tinh thần cách mạng tiến công, luôn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

3.2- Xây dựng phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực, đổi mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

- Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấpphải dành thời gian tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; làm việc gì cũng phải nắm chắc tình hình, có chương trình, kế hoạch, sắp xếp công việc phù hợp, thực hiện đến nơi đến chốn và mang lại hiệu quả thiết thực. Khắc phục tình trạng tụ tập, la cà, mất thời gian. Giảm bớt các cuộc họp, hội nghị không cần thiết; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải xây dựng tinh thần làm việc dân chủ, cầu thị; phát huy dân chủ trong tổ chức đảng gắn với thực hiện dân chủ xã hội. Tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng độc đoán, chuyên quyền, dân chủ quá trớn; chống rụt rè, nhút nhát, tự ti. Rèn luyện phong cách quần chúng, luôn gần dân, hiểu dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đặc biệt là phải thực hiện tốt nêu gương.

Thực hiện tốt Quyết định số 158-QĐ/TW, ngày 12-5-2008 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế chất vấn trong Đảng”. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải ch đng đi thoi vi nhân dân và cán bộcp dưi. Triển khai thực hiện quy định tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo kiểm điểm trước nhân dân.

3.3Rèn luyện phong cách giao tiếp, ứng xử, diễn đạt sao cho phù hợp đối tượng

- Cán bộ, đảng viên khi giao tiếp phải có thái độ tôn trọng, cầu thị, lịch sự, hòa nhã, văn minh; không ngăn cách với cp dưới và nhân dân; phê bình góp ý xây dựng thẳng thắn, chân tình, đầy trách nhiệm; phải lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của tổ chức và nhân dân.

- Rèn luyện phong cách sống giản dị, chân thành, thân thiện, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp với mọi người. Chấp hành tốt quy định nơi công cộng, xây dựng cảnh quan, môi trường sống xanh, sạch, đẹp và khoa học.

- Tập thể khi ra nghị quyết, kết luận phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đối với cán bộ, đảng viên khi nói, viết phải mạch lạc, trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng và gn lý lun vi thc tin. Cán bộ chủ trì có kết luận phải ngắn gọn, đúng trọng tâm và giải quyết được vấn đề đại biểu đặt ra.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu trên cơ sở kế hoạch này, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (hoặc có thể xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện) ở địa phương, đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết việc thực hiện và báo cáo với cấp trên theo quy định.

Kế hoạch này tiếp tục được cụ thể hóa thành kế hoạch hằng năm để thực hiện. Trong quá trình thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất có kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện. Hằng năm có sơ kết gắn với tổng kết chủ đề thực hiện hằng năm. Cuối nhiệm kỳ, tổ chức tổng kết gắn với tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và báo cáo Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời Ban Thường vụ giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Thưng v Tnh y theo dõi việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết qu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tnh ủy.

Quốc Tuấn (Nguồn: Kế hoạch số 68-KH/TU) (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)