Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(15:28 | 20/04/2017)

Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước, nói đi đôi với làm của người đứng đầu, của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp… gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chuyên đề toàn khóa, đã tạo bước chuyển biến rõ nét trong toàn Đảng bộ.

 TrienkhaiNQ-01B.jpg

Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII).

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 03-02-2017 về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chuyên đề toàn khóa và Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 03-3-2017 thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị theo đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Tổ chức hội nghị trực tuyến và cầu truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh triển khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từ tỉnh đến cơ sở cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia tiếp thu, học tập.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh in sao nội dung Hội nghị (dạng file hình ảnh lưu USB) gửi các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức 01 lớp cho 57 văn nghệ sĩ, hội viên; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 01 lớp cho đại diện nhân sĩ, trí thức, người dân tộc, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, có 70 người tham dự. Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành ủy tổ chức được 15 lớp, có 1.104 người tham gia tiếp thu. Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan và cấp ủy địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết và Chuyên đề toàn khóa cho cán bộ, công chức, viên chức (chưa phải là đảng viên), đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và quần chúng nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ và tổ nhân dân tự quản.
Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo các chi, đảng bộ, các đoàn thể chính trị-xã hội trực thuộc làm tốt việc quán triệt học tập và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của các huyện, thành phố, ngành, lĩnh vực, loại hình chi bộ; tổ chức học tập, thảo luận, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, gắn với yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Mỗi cán bộ, đảng viên đã lựa chọn một số vấn đề thấy cần thiết, hoặc liên hệ với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chuyên đề toàn khóa để xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp và quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để được góp ý, giúp đỡ, giám sát. Coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.
Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm; tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị.
Các phương tiện thông tin đại chúng xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chuyên đề toàn khóa và các văn bản cụ thể hóa của Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương. Báo Kiên Giang, bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bản tin nội bộ một số huyện (Kiên Hải, An Minh) duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tích cực phát hiện, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến; mở chuyên đề “Đảng trong cuộc sống hôm nay”. Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh”.
Trường Chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, các trường, các giảng viên đã chủ động cập nhật vào bài giảng những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa. Các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy, sinh hoạt ở tất cả các cấp học, bậc học, lồng ghép vào một số môn học chính khóa, buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp với các hình thức phong phú, như: Tiếng loa sân trường; đọc các mẩu chuyện, lời dạy của Bác; thi kể chuyện; làm báo tường,… Tỉnh đoàn tổ chức hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên năm 2017. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tọa đàm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Có thể nhận thấy, qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện có hệ thống và sát với thực tiễn đã tạo điều kiện để việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW đi vào chiều sâu, cụ thể, có hiệu quả, bước đầu đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền nếp ở các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh. Cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TrienkhaiNQ-02B.jpg

Các đại biểu tham dự học tập Chuyên đề năm 2017 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

 

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trong năm 2017, cụ thể như: Tiếp tục triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII và các văn bản chỉ đạo thực hiện của cấp ủy các cấp, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Hướng dẫn tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Tập trung xác định vấn đề đột phá để làm chuyển biến việc học tập và làm theo Bác; gắn với giải quyết có hiệu quả vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Rà soát, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho công chức, viên chức.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chú trọng biểu dương, nhân rộng điển hình, cách làm hay, gương người tốt việc tốt ở các địa phương, đơn vị. Phát động sâu rộng cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng cách làm hay, cách làm sáng tạo, cá nhân điển hình trong “làm theo Bác”. Lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong khối cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, đánh giá, kiểm tra và giám sát. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 theo kế hoạch của cấp ủy./.

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)