Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền học tập và làm theo Bác gắn với công tác xây dựng Đảng

(08:20 | 23/10/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/BTG, ngày 16-6-2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra dư luận xã hội về 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đến nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hoàn thành cuộc điều tra và cho thấy, việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đang đi dần vào cuộc sống, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc điều tra được tiến hành tại 7 huyện, thị, thành (Rạch Giá, Hà Tiên, Hòn Đất, Tân Hiệp, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Phú Quốc), các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và một số doanh nghiệp, trường học của tỉnh bằng hình thức lấy “Phiếu trưng cầu ý kiến”. Đối tượng điều tra là cán bộ, đảng viên các cấp; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh; cán bộ hưu trí ở thành phố Rạch Giá; công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp của tỉnh; hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị-xã hội ở phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Tổng số phiếu phát ra 1.000 phiếu, tổng số phiếu thu vào 1.000 phiếu; qua kiểm tra, không hợp lệ là 2 phiếu, hợp lệ là 998 phiếu.

Kết quả điều tra cho thấy, qua triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy, lãnh đạo các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; có nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện sát hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng. Điều này được thể hiện qua kết quả khảo sát: Có 98,2% ý kiến cho rằng cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện; trong đó có tới 73,9% cho rằng rất quan tâm. Có 89,1% ý kiến cho rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều địa phương, đơn vị đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng được các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng, tích cực thực hiện. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước. Cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu địa phương, đơn vị, cơ quan thực hiện tốt việc nêu gương. Mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân tốt hơn, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Kết quả khảo sát cho thấy, có 60,4% ý kiến cho rằng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã giới thiệu được mô hình tốt, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có 56,2% ý kiến cho rằng hầu hết cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc nêu gương. Có 48,7% ý kiến cho rằng kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tốt.

Việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng đã được các cấp ủy đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc. Từ đó, cán bộ, đảng viên được tiếp thu các nội dung của Nghị quyết một cách đầy đủ, có hệ thống; nhận thức được đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này và trách nhiệm từng cá nhân trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy: Có 99,1% đã được biết đến Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; trong đó 93,3% được cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt học tập. Có 97% ý kiến đánh giá việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng là nghiêm túc và rất nghiêm túc; trong đó 50,6% đánh giá rất nghiêm túc. Đối với những biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, phần lớn các ý kiến đều cho rằng ở mức độ chưa nghiêm trọng với tỉ lệ từ 62,1 đến 72,4%. Đối với những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, các ý kiến cũng tập trung nhiều vào mức độ chưa nghiêm trọng với tỉ lệ từ 63,8 đến 69,8%. Đối với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các ý kiến cũng tập trung nhiều vào mức độ chưa nghiêm trọng với tỉ lệ từ 68 đến 70,4%. Có 66,3% ý kiến cho rằng vệc thực hiện Nghị quyết sẽ có chuyển biến tốt; 32,3% ý kiến cho rằng sẽ có chuyển biến nhất định, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, có 65 ý kiến đóng góp, đề xuất thêm các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng mang lại hiệu quả cao hơn, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân một cách sâu sắc, không để sót đối tượng.

Nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; có kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá việc học tập, làm theo. Đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát hiện, đấu tranh phòng ngừa vi phạm ngay từ chi bộ, nhất là phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tích cực rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức công vụ, phong cách làm việc phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chuyên môn của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và sơ, tổng kết rút kinh nghiệm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện, biểu dương những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng mô hình, nhất là những mô hình làm theo một cách thiết thực.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, giám sát của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Khuyến khích, động viên, khen thưởng và bảo vệ người dân phản ánh, tố giác, đấu tranh phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quốc Tuấn

(TN-http://vanphong.kiengiang.gov.vn)