Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Ban Tuyên giáo Trung ương: Gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(08:21 | 04/12/2017)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Công văn số 3652-CV/BTGTW, ngày 20-11-2017 về việc “Gợi ý một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trao giấy khen cho các thí sinh đạt giải tại Hội thi: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Tuyên truyền ca khúc cách mạng, tại xã Định An, huyện Gò Quao, tháng 5-2017 - Ảnh: Tư liệu

 

Theo đó, Công văn nêu rõ 7 nội dung cần tập trung thực hiện như: (1) Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo; (2) Tự phê bình và phê bình; (3) Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (5) Đẩy mạnh tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (6) Tăng cường công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái; (7) Kiểm tra, giám sát.
Công văn yêu cầu, trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 04-NQ/TW và nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, khi xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập thể, cần lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, có phân công, phân nhiệm, xác định thời gian, giải quyết dứt điểm. Lấy kết quả thực hiện kế hoạch làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.
Các Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một số nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề của từng năm, hoặc lựa chọn một mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đổi, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.
Ban Tuyên giáo tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng: cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, các hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị-xã hội. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, chú trọng tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự tôn dân tộc.
Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt, nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và xây dựng, chỉnh đốn Đảng; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh thành tích… Tuyên truyền, quảng bá những tác phẩm tốt, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tác, quảng bá. Tùy theo điều kiện thực tế, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động.
Cấp ủy tổ chức đảng có chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm…

Quốc Tuấn (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)