Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(14:57 | 30/05/2014)

Đúng dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 62 điểm cầu trên toàn quốc. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Đinh Thế Huynh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, các ban thường vụ cấp ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tiến độ giải quyết từng bước, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời gian nhất định. Ở nhiều nơi, cấp ủy và lãnh đạo chính quyền cùng bàn bạc, lựa chọn, quyết tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm; có địa phương giải quyết dứt điểm tới 90% số vụ việc tồn đọng, yếu kém ở cơ sở. Nhiều nơi coi đây là giải pháp quan trọng đối với công tác xây dựng đảng và công tác tư tưởng.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức nhằm quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng và toàn xã hội với tinh thần “nói đi đôi với làm”. Kiên quyết khắc phục tình trạng “vẫn còn một số địa phương, cán bộ, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác”.

Thực hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, nâng cao các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03 và Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Tại các điểm cầu, các địa phương tập trung dánh giá, nêu những cách làm cụ thể, thẳng thắn nêu những mặt còn tồn tại hạn chế ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để bổ sung và làm rõ hơn những nhận định, đánh giá trong báo cáo của Trung ương; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những kết quả của các cấp, các ngành đã đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 và biểu dương các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Kết quả thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị được thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng đảng của nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Việc thực hiện Chỉ thị góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại nhiều cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém để quyết tâm khắc phục: Tình trạng thực hiện Chỉ thị một cách hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát, hiệu quả thực hiện chưa cao. Một số nơi vẫn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho sát hợp với điều kiện, nhiệm vụ của từng đơn vị. Nhiều nơi trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu thực hiện chưa tốt. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường còn chậm. Trong tổ chức thực hiện, có tình trạng chưa đồng đều, thiếu thường xuyên, liên tục.

Về 9 nhóm công việc cụ thể được nêu trong Báo cáo sơ kết 3 năm, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu các cấp ủy và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực cả trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trước hết, trong cấp ủy và lãnh đạo chính quyền, đoàn thể các cấp ngay trong quá trình học tập chuyên đề hằng năm và trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Cần gắn chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đưa việc “học tập và làm theo” trở thành công việc tự giác, thường xuyên, có nền nếp. Mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

Cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện Chỉ thị; trong đó, đòi hỏi đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết liệt vào cuộc. Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương cần khẩn trương hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của ngành, đoàn thể, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong toàn quốc thực hiện; phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; cụ thể hóa thành các quy định để thực hiện, kiểm tra, đánh giá và để nhân dân có thể giám sát, giúp đỡ.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp khác đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4. Cần chú trọng phát huy vai trò tham mưu của Bộ phận giúp việc cấp ủy, tạo điều kiện để những người được phân công toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ.