Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(10:02 | 23/08/2016)

 Ngày 19/8/2016, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05, Kế hoạch 03).

 


Công đoàn viên chức tỉnh Kiên Giang: Hội thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Theo đó, hướng dẫn nêu rõ: Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị để quán triệt Chỉ thị 05, Kế hoạch 03 và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành nội dung các chuyên đề trong tháng 10-2016)…

 

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy quy định thành phần tham gia các hội nghị học tập, quán triệt ở cấp huyện và tương đương.

 

Hình thức tổ chức hội nghị: Tùy theo tình hình, điều kiện của mỗi địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị để xác định hình thức học tập trực tiếp hay trực tuyến cho phù hợp.

 

Báo cáo viên: Chủ yếu là các đồng chí bí thư cấp ủy hoặc có thể mời những chuyên gia am hiểu, trực tiếp xây dựng các chuyên đề làm báo cáo viên.

 

Thời gian tổ chức hội nghị: Thời gian học tập, quán triệt các chuyên đề, đối với cấp tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương không quá 1 ngày. Cấp huyện và tương đương không quá 1/2 ngày.

 

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề của năm hoàn thành trong quí I. Riêng năm 2016, hoàn thành trong quí IV.

 

Tổ chức sinh hoạt định kỳ: Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

 

Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể: Căn cứ chuyên đề của toàn khóa và chuyên đề hằng năm, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

 

Thời gian hoàn thành: Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quí IV-2016. Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quí IV của năm trước.

 

Xây dựng kế hoạch của cá nhân cho từng năm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

 

Cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

 

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

 

Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu: Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, sử dụng xe và các tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khoá XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

 

Hướng dẫn cũng nêu rõ, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giao ban tuyên giáo cấp ủy xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Kế hoạch 03; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

 

Định kỳ hằng quí, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

 

Tiếp tục tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”: Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo ban tuyên giáo, đảng đoàn liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí, xuất bản tổ chức tuyên truyền về Giải thưởng (theo Quy chế ban hành trong Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW, ngày 17-12-2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương); hướng dẫn hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia. Tùy theo điều kiện, tổ chức trao giải của địa phương, ngành và xét chọn để tham dự trao giải ở Trung ương vào giữa các năm 2018, 2020.

 

Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc: Thường xuyên quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, vào dịp kỷ niệm Sinh nhật Bác 19-5 hằng năm.

 

Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Quí IV hằng năm, ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau (riêng năm 2016 báo cáo trong tháng 12). Việc tổng kết cho nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

 

Về kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05-3-2012 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”…

Quốc Tuấn