Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Kiên quyết đấu tranh với những tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật về vấn đề biển, đảo

(11:19 | 12/04/2019)

Ngày 21-3-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo (TTBĐ) năm 2019.

Công tác TTBĐ nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo. Từ đó, củng cố sự đồng thuận của dư luận trong nước, trong tỉnh về vấn đề biển, đảo; tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Đồng thời, giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ, chính xác quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế…


Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh trong thực hiện công tác tuyên truyền; tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo, phóng viên, cộng tác viên tham gia viết bài về biển, đảo; tăng cường lượng tin, bài về những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực liên quan biển, đảo; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật về vấn đề biển, đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại và đấu tranh chống các quan điểm sai trái về vấn đề biên giới, lãnh thổ trên biển, nhất là trên không gian mạng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ TTBĐ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; thực hiện nghiêm việc báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình dư luận và kết quả các hoạt động TTBĐ với Ban Tuyên giáo Trung ương theo quy định và đột xuất theo diễn biến tình hình thực tế. Phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương trong các hoạt động khảo sát, đánh giá; tập huấn, bồi dưỡng; sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác TTBĐ. Phối hợp tốt với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 trong TTBĐ.


Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa hướng dẫn này, gửi văn bản về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để theo dõi; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền hai lần, trước ngày 20-6 và 30-10.
 

Bảo Hân