Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phép nhận chìm ở biển

(08:19 | 09/11/2017)

Thực hiện Quyết định số 1299/QĐ/BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Theo quy định tại Chương VIII, Luật Tài nguyên và môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định cấp Giấy phép nhận chìm ở biển, cấp lại, gia hạn, sửa đổi bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển, danh mục vật chất được nhận chìm ở biển, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1299/QĐ/BTNMT ngày 29/5/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm: Thủ tục hành chính về cấp, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; Thủ tục hành chính về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển; Thủ tục hành chính về khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Theo đó, thủ tục hành chính cấp địa phương về cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển có 05 loại thủ tục hành chính: (01) Cấp Giấy phép nhận chìm ở biển; (02) Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển; (03) Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển; (04) Trả lại Giấy phép nhận chìm ở biển; (05) Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển. Thẩm quyền do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển thực hiện,
Sở Tài nguyên và Môi trường đang trình UBND tỉnh Kiên Giang xem xét ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực biển và hải đảo (cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, trả lại, cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển)./.
 

Thành Nghĩa (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)