Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"

(14:04 | 20/11/2018)

Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên " Quỹ vì Trường Sa thân yêu" thành  "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam".

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 17/10/2018 về việc tổ chức và hoạt động "Quỹ vì biển, đảo Việt Nam"; về nội dung Quyết định Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức các phong trào vận động các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, các thành phần kinh tế, cá nhân trong và ngoài nước tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ; “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” là nguồn kinh phí huy động tự nguyện (không bắt buộc) đóng góp, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, trong đó ưu tiên tập trung cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược, nhất là các huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

 

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng phụ trách về biển, đảo làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ, các thành viên gồm đại diện của các ban, bộ, ngành và địa phương liên quan; cơ quan đoàn thể các cấp, doanh nghiệp; các cơ quan báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, vận động và tổ chức cho các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ; Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động "Quỹ vì Trường Sa thân yêu"./.

BBT