Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Những nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về biển và hải đảo năm 2019

(08:24 | 18/01/2019)

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ- STNMT ngày 20/4/2016 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Biển và Hải đảo thuộc Sở TN&MT Kiên Giang.

 

Họp Tổ chuyên đề thẩm định Dự án "Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang"

 

Chi cục Biển và Hải đảo đã tham mưu thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ như: Tổ chức triển khai dự án: “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 1"; nghiệm thu Dự án “Phân vùng chức năng khai thác, sử dụng tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang”; tổ chức khảo sát, xin chủ trương giao khu vực biển của các dự án xin đầu tư đầu tư xây dựng cảng biển, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, quản lý, bảo vệ môi trường biển các huyện Kiên Lương, Kiên Hải và Phú Quốc; sản xuất 105 tin, bài tuyên truyền trên chuyên mục "Biển, Hải đảo” trên Báo Kiên Giang; trang Thông tin Điện tử Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Văn phòng UBND tỉnh và Website Sở TN&MT; tổ chức sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới; ngày Đại dương thế giới năm 2018 và Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại thành phố Hà Tiên; tham mưu báo cáo chuyên đề về tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo của tỉnh...; dự thảo ban hành quy trình thủ tục hành chính cấp giấy phép nhận chìm ở biển; xây dựng và tổ chức họp lấy ý kiến về Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh...

 

Họp lấy ý kiến về xây dựng Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh


Thực hiện chương trình năm 2019, Chi cục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành nghiệm thu Dự án "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 1" công bố Danh mục hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề cương "Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang - giai đoạn 2" xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển; trình UBND tỉnh xin chủ trương xây dựng Đề cương "Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030"; tham mưu, trình UBND tỉnh công bố 02 thủ tục hành chính về cấp giấy phép nhận chìm ở biển và Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh; triển khai, thực hiện Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; tham mưu phối hợp xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh; triển khai Dự án “Tăng cường thực hiện Chiến lược phát triển bền vững biển Đông Á tại Việt Nam giai đoạn 2018-2020” cho tỉnh Kiên Giang; duy trì thường xuyên nhiệm vụ tuyên truyền chuyên mục “Biển và Hải đảo”; phối hợp, tổ chức các sự kiện hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Ngày Môi trường thế giới; ngày Đại dương thế giới và Chiến dịch hãy làm sạch biển năm 2019; triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo năm 2017-2021” và Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang"./.
 

Thành Nghĩa