Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Phối hợp tuyên truyền biển đảo

(15:43 | 20/03/2019)

Chiều 19/3, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Tuyên giáo 3 tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2018 và tiếp tục ký kết thực hiện tuyên truyền năm 2019.

Ông Phạm Công Khâm, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang nhấn mạnh: Việc ký kết tuyên truyền biển đảo năm 2019 của 3 tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang với Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân (Kiên Giang ký kết với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân 3 tỉnh này về biển đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết quân dân, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

 


Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ký kết thực hiện tuyên truyền biển đảo năm 2019


Theo đó, năm 2019 tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân ở 3 tỉnh sát thực tiễn và hiệu quả. Tập trung tuyên truyền theo hướng toàn diện, sâu, rộng, lấy tuyên truyền miệng, trên báo chí làm trọng tâm kết hợp với csc hoạt động thực tiễn, giao lưu, kết nghĩa. Phối hợp đẩy mạnh công tác truyên truyền thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Uỷ ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Chủ động thông tin, định hướng kịp thời dư luận xã hội trong nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động chống phá.


Cùng với đó, kết hợp tuyên truyền biển đảo với tuyên truyền huy động, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng biển đảo, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc. Gắn công tác tuyên truyền biển đảo với đẩy mạnh các hoạt động công tác dân vận, công tác chính sách, tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn, giúp đỡ và bảo vệ nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế biển. Tuyên truyền biển đảo gắn với đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địc lợi dụng vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo để chống phá nước ta.


Năm 2018, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 4, Ban Tuyên giáo 3 tỉnh An Giang, Cà Mau, Kiên Giang triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, chất lượng, hiệu quả thiết thực. Đã tập trung tuyên truyền sâu rộng những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển đảo, với các nội dung như: 10 năm thực hiện “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”, “Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020” của Chính phủ; cơ sở pháp lý và lịch sử khẳng định chủ quyền của Viẹt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, nhất là vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, diễn biến tình hình trên biển; hoạt động đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam… Qua đó, góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên vùng biển đảo Tây Nam ngày càng vững chắc.


Đại tá Nguyễn Đức Cầu, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân cho biết: Công tác tuyên truyền biển đảo năm 2018 đã được cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy các đơn vị và địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm tục; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tuyên truyền biển đảo đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung, chú trọng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức hiệu quả các hội nghị, hoạt động giao lưu kết nghĩa, tổ chức các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân và dân trên vùng biển Tây Nam. Kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền biển đảo với công tác chính sách, dân vận./.

Lê Huy Hải