Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành, tình hình xây dựng, thẩm định và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh t

(09:18 | 24/06/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   438_TB-VPsigned_201806230839375620.pdf