Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các dự án mua sắm công

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân khai chi tiết danh mục Dự án mua sắm trang thiết bị bổ sung cho các huyện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Sở Y tế quản lý.

(14:48 | 09/05/2018)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 2392/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHÂN KHAI CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ BỔ SUNG CHO CÁC HUYỆN THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016 - 2020 DO SỞ Y TẾ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 1101/BKHĐT-TH ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công;

Căn cứ Thông báo số 240/TB-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới do ngành y tế quản lý thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 135/TTr-SKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân khai chi tiết danh mục Dự án mua sắm trang thiết bị bổ sung cho các huyện thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 do Sở Y tế quản lý, cụ thể như sau:

1. Danh mục: Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành.

a) Quy mô đầu tư: Kèm theo Phụ lục danh mục chi tiết thiết bị.

b) Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.637 triệu đồng.

c) Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

đ) Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2017: 4.000 triệu đồng.

- Năm 2018: 3.637 triệu đồng.

2. Danh mục: Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh.

a) Quy mô đầu tư: Kèm theo Phụ lục danh mục chi tiết thiết bị.

b) Tổng mức đầu tư dự kiến: 13.447 triệu đồng.

c) Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2019.

đ) Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2017: 2.000 triệu đồng.

- Năm 2018: 7.000 triệu đồng.

- Năm 2019: 4.447 triệu đồng.

3. Danh mục: Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận.

a) Quy mô đầu tư: Kèm theo Phụ lục danh mục chi tiết thiết bị.

b) Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.983 triệu đồng.

c) Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2019.

đ) Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2017: 2.000 triệu đồng.

- Năm 2018: 8.000 triệu đồng.

- Năm 2019: 4.983 triệu đồng.

4. Danh mục: Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng.

a) Quy mô đầu tư: Kèm theo Phụ lục danh mục chi tiết thiết bị.

b) Tổng mức đầu tư dự kiến: 7.859 triệu đồng.

c) Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

đ) Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2017: 3.000 triệu đồng.

- Năm 2018: 4.859 triệu đồng.

5. Danh mục: Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Giang Thành.

a) Quy mô đầu tư: Kèm theo Phụ lục danh mục chi tiết thiết bị.

b) Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.910 triệu đồng.

c) Nguồn vốn: Xổ số kiến thiết.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

đ) Phân kỳ đầu tư:

- Năm 2017: 3.000 triệu đồng.

- Năm 2018: 2.910 triệu đồng.

Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm lập các thủ tục đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Vũ Hồng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ BỔ SUNG CHO CÁC HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

TT

DANH MỤC THIẾT BỊ

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

I

Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

 

 

1

Ghế nha

Máy

01

2

Máy đo khúc xạ tự động

Máy

01

3

Máy X-quang kỹ thuật số

Máy

01

4

Máy siêu âm Doppler màu

Máy

01

5

Máy huyết học tự động 23 thông số

Máy

01

6

Máy điện tim 6-12 kênh

Máy

02

7

Sinh hiển vi khám mắt

Máy

01

8

Máy điều trị siêu âm

Máy

01

9

Máy vi tính + máy in

Bộ

20

10

Bộ khám và điều trị tai mũi họng + ghế

Máy

01

II

Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh

 

 

1

Bộ hồi sức cấp cứu

Bộ

02

2

Máy làm ấm máu và dịch truyền

Cái

02

3

Máy bơm rửa và hút dịch dạ dày

Cái

02

4

Máy nén khí CPAP

Cái

01

5

Máy X-quang cao tần 630mA

Cái

01

6

Máy rửa phim X-quang tự động ≥ 90 phim/giờ

Cái

01

7

Máy phân tích sinh hóa tự động 240 test/giờ

Cái

01

8

Máy phân tích huyết học tự động 23 thông số

Cái

01

9

Máy phân tích nước tiểu tự động 11 thông số

Cái

02

10

Máy đo độ đông máu tự động

Cái

01

11

Máy đo tốc độ lắng máu

Cái

01

12

Máy ly tâm

Cái

01

13

Hệ thống Elisa (sử dụng trong chẩn đoán điều trị bệnh SXH)

HT

01

14

Máy đo độ bão hòa Oxy loại để bàn

Cái

01

15

Monitor phòng mổ 06 thông số (có theo dõi EtCO2)

Cái

01

16

Máy điện tim 3 kênh

Cái

02

17

Hệ thống nội soi phẫu thuật ổ bụng đồng bộ

Bộ

01

18

Monitor sản khoa hai chức năng

Cái

01

19

Bộ đặt nội khí quản nhi

Bộ

02

20

Bàn sanh - bàn khám phụ khoa

Cái

03

21

Bàn phẫu thuật sản phụ khoa

Cái

01

22

Doppler tim thai

Cái

02

23

Monitor theo dõi tim thai

Cái

01

24

Máy điện tim 6/12 kênh

Cái

02

25

Máy đo khúc xạ kế tự động (đo độ mắt)

Cái

01

III

Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận

 

 

1

Siêu âm trắng đen

Máy

01

2

Máy điện tim 3 cần

Máy

01

3

Máy giúp thở

Máy

01

4

Monitor 05 thông số

Cái

01

5

Monitor 06 thông số (có kèm EtCO2)

Cái

01

6

Máy truyền dịch tự động

Cái

02

7

Máy bơm tiêm điện tự động

Cái

02

8

Máy giúp thở Bipap

Máy

01

9

Máy sinh hóa tự động

Máy

01

10

Máy phân tích nước tiểu 13 thông số

Máy

01

11

Máy ly tâm đa năng

Máy

01

12

Monitor theo dõi sản khoa

Máy

02

13

Máy gây mê giúp thở cao cấp

Máy

01

14

Hệ thống phẫu thuật nội soi tổng quát

HT

01

15

Máy phẫu thuật nội soi mũi xoang

Máy

01

16

Máy nội soi chẩn đoán mũi xoang

Máy

01

17

Máy xét nghiệm huyết học tự động

Máy

01

18

Máy xét nghiệm Ion đồ

Máy

01

19

Máy đo chức năng hô hấp

Máy

01

20

Bàn mổ đa năng thủy lực

Cái

01

21

Máy phun thuốc khử trùng phòng mổ

Máy

01

22

Ghế nha khoa

Cái

01

23

Máy giặt bán tự động công suất 50kg

Máy

01

24

Máy sấy tiệt trùng nhiệt độ thấp

Máy

01

25

Máy hấp sấy 283 lít

Máy

01

26

Bộ dụng cụ trung phẫu

Bộ

01

27

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản phụ khoa

Bộ

02

28

Hệ thống Laser YAG nhãn khoa

HT

01

29

Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco CV-9000R

Máy

01

30

Bộ soi treo thanh quản

Bộ

01

31

Máy bào mô

Máy

01

32

Máy vi tính để bàn + máy in

Bộ

20

       

1

Bơm tiêm điện

Cái

05

2

Máy hút đàm

Cái

04

3

Máy phá rung tim

Cái

01

4

Monitor theo dõi bệnh nhân

Cái

01

5

Máy đo SpO2

Cái

05

6

Ghế khám và điều trị răng

HT

01

7

Bộ khám ngũ quan

Bộ

04

8

Máy siêu âm điều trị

Cái

02

9

Máy Laser bán dẫn châm cứu

Cái

01

10

Ghế tập mạnh chân tay 4 trong 1

Cái

02

11

Dụng cụ tập kéo tay

Bộ

05

12

Máy châm cứu 6 kênh

Cái

01

13

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động 240 test/giờ

Cái

01

14

Máy huyết học tự động 23 thông số

Cái

01

15

Máy đo điện giải 04 thông số

Cái

01

16

Máy xét nghiệm nước tiểu

Cái

01

17

Máy ly tâm đa năng

Cái

02

18

Kính hiển vi 2 mắt

Cái

02

19

Máy đo điện tim 3 kênh

Cái

04

20

Bộ tiểu phẫu

Bộ

03

21

Bộ dò sanh

Bộ

10

22

Bộ dụng cụ khám phụ khoa

Bộ

02

23

Bộ dụng cụ khâu tử cung

Bộ

01

24

Bộ cắt, khâu tầng sinh môn

Bộ

01

25

Bộ đặt nội khí quản

Bộ

02

26

Bộ đặt nội khí quản người lớn

Bộ

02

27

Giường ủ ấm trẻ sơ sinh

Cái

02

28

Đèn điều trị vàng da

Cây

02

29

Tủ đựng thuốc cấp cứu

Cái

10

30

Máy châm cứu 12 kim 6 tần số

Cái

05

V

Mua sắm trang thiết bị bổ sung cho Trung tâm Y tế huyện Giang Thành

 

 

1

Máy hấp dụng cụ

Cái

01

2

Máy ép nhựa Plastic

Cái

01

3

Bơm truyền dịch

Cái

02

4

Máy siêu âm Doppler màu 4D

Cái

01

5

Bộ dao đốt điện

Cái

01

6

X-quang răng nha

Cái

01

7

Máy đo điện giải 04 thông số

Cái

01

8

Máy cưa băng bột

Cái

01

9

Xe đẩy dụng cụ tiêm thuốc 3 ngăn có hộc

Chiếc

05

10

Máy phá rung tim

Cái

01

11

Bộ mở khí quản

Bộ

02

12

Bộ thông niệu đạo

Bộ

02

13

Lồng ấp trẻ sơ sinh

Cái

02

14

Đèn điều trị vàng da

Cái

01

15

Máy hủy kim tiêm

Máy

03

16

Máy giúp thở cao cấp

Máy

01

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2392_QDUBND_PheDuyetPhanKhaiChiTietTrangThietBiBoSung_20162020_SYT.pdf