Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

(09:15 | 03/12/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1482-BC-HDPHsigned_201911301050326480.pdf