Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Báo cáo - Thống kê

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 123/BC-TBHNQTKT về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên do Tiểu ban hội nhập quốc tế về kinh tế ban hành ngày 20/3/2020

(14:40 | 20/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   123-BC-TBHNQTKT.pdf